СправочникУчебни заведения

Висши учебни заведения

вторник, 14 август 2012 г.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Черноризец Храбър” – Филиал Смолян

Университетът е създаден през 1991 година и получава статус на висше училище с решение на Народното събрание през 1995 год. Институционално акредитирано за втори път през 2006 год. С най – висока оценка за максималния срок от 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на Р. България. Ресертифициран по Международния стандарт за съответствие на Университетската система за управление на притежаващ европейските отличителни знаци за качество DS Label ( Diploma Supplement Label) и ECTS Label. Провежда обучение в съответствие с Евпорейската система за натрупване на европейски кредити

( ECST). Предлага на студентите практики в европейски компании и институции чрез Центъра за евроквалификация. ВСУ притежава собствена учебна база във Варна и Смолян. Във Филиала на ВСУ в Смолян се обучават студенти на образователна квалификационна степен «бакалавър» / 4 – годишен срок на обучение /

Международни отношения/ Р / Бизнес администрация и мениджмънт / Р,З,Д /

Международен бизнес мениджмънт Мениджмънт на туризма Фирмен мениджмънт

Публична администрация и публичен мениджмънт / Р,З,Д /

Административен мениджмънт Организация и управление на публичния сектор Съдебна администрация

Международни икономически отношения / Р,З / Финанси и счетоводство / Р,З /

Финанси и кредит Счетоводство и контрол Банково дело

Международен маркетинг / Р,З,Д / Бизнес икономика / Р,З,Д / Информатика / Р,З /

Приложни информационни технологии Компютърни мрежи и системи Web дизайн

Строителство на сгради и съоръжения / Р,З / Хореография

Български народни танци Съвременен танцов театър Защита на националната сигурност / Р,З /

Корпоративна сигурност Защита от аварии и бедствия Екологична сигурност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред / Р,З /

Криминалистика

Филиала предлага обучение на амбициозните студенти по нов, уникален за България образователен модел – «Обучение на две скорости»

Провежда са и обучение по следните магистърски програми:

Международни финанси Счетоводство и контрол Финансов и банков мениджмънт и маркетинг Публична администрация и мениджмънт Бизнес администрация и мениджмънт Управление на международни бизнес проекти Мениджмънт на туристическия бизнес Митническо разузнаване и разследване Съдебни експертизи

Съдебни криминалистически експертизи Съдебни икономически експертизи Съдебни компютърно-технически експертизи Съдебни пожаро-технически експертизи Съдебни психологически експертизи Съдебни строително-технически експертизи

Психологично консултиране Строителни конструкции

Студентите от общини със сключен договор за публично – частно партньорство ползват 30 % намаление от таксата за обучение в образователно квалификационната степен « бакалавър» Студентите могат да участват в различни форми на мобилност по международни програми «Еразъм» и стажове в различни университети на страни от ЕС Филиал Смолян на ВСУ е поставен на културното, духовното и социално – икономическо развитие на Родопите, чраз осъществяваното университетско образование, научните и приложни проектни изследвания на текущите и бъдещи социално – икономически проблеми на региона.

гр.Смолян, ул.”Перелик” №2 тел.0301/6 77 61 технически сътрудник e-mail: filial.sm@vfu.bg web site: http://smolyan.vfu.bg

понеделник, 13 август 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СМОЛЯН към ПУ “Паисий Хилендарски”

гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №28 тел: 0301/6 33 27, gsm: 0878 50 30 55 е-mail: tk-smolian@dir.bg http://www.tk-smolian.eu

Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. От 1997 г. е включен в структурата на Пловдивски университет “П. Хилендарски” и вече 22 години продължава да бъде единственото висше техническо учебно заведение в Централните и Източните Родопи.

Първата специалност, по която се обучават студенти е “Технология на машиностроенето и уредостроенето”. В следващите 3 години са приети за обучение студенти и по “Технология и организация на автотранспортната техника” и “Електроенергийна техника”. От 2001 г. е разкрита специалността “Комуникационна техника и технологии”, а от 2005 г. се извършва обучение по атрактивната специалност “Компютърни и комуникационни системи”. От 2010 г. е разкрита нова специалност „Автомобилна техника”, в която студентите ще се запознаят със съвременните конструкции и системи за управление на автомобилите и автомобилните двигатели, както и с последните достижения в областта на електромобилите и хибридните автомобили.

Срокът на обучение в редовна форма е 3 годишен. Завършилите студенти получават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър по …..” и могат да продължът в магистърска степен във всяко висше учебно заведение в страната.

Предлаганите специалности са ориентирани към перспективността, актуалността и мобилността на бъдещите бакалаври:

Компютърни и комуникационни системи Комуникационна техника и технологии Електроенергетика и електрообзавеждане Автомобилна техника Машиностроителна техника и технологии

От 1999 г. в Технически колеж – гр. Смолян ежегодно се провежда научно-техническа конференция по актуални тематични направления. От 2005 г. тя преминава от национално на международно ниво с участието на преподаватели, научни работници, водещи специалисти и студенти от цялата страна и чужбина, които се запознават с върховите научни и приложни постижения.

Висши учебни заведениюя

понеделник, 13 август 2012 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – Филиал – Смолян

гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” № 32 тел./факс: 0301/623 39 e-mail: pufilial_sm@abv.bg web:http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan

В централната част на град Смолян в близост до Планетариума и Езиковата гимназия се намират учебните корпуси на Филиала на Пловдивския университет и Студентското общежитие. Мисията на Филиала е да допринася за обогатяване на просветно-културните традиции в Средните Родопи и да отговаря на потребностите на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, бизнеса и управлението.

ПУ “Паисий Хилендарски” и неговият Филиал в гр. Смолян са наследници съответно на Висшия педагогически институт, разкрит през 1961 г. в гр. Пловдив, и Института за подготовка на детски, начални и прогимназиални учители с тригодишен курс на обучение след средно образование, открит в гр. Смолян през 1962 г. Те, от своя страна, са приемници на една и съща, исторически утвърдилата се образователна институция – Учителският институт “Тодор Самодумов” в гр. Пловдив.

През 2006 г. Филиалът получава поредна институционална акредитация с много добра оценка за максималния срок от 6 години.

През 2007-2008 г. всички специалности във Филиала получават програмна акредитация за максималния срок от 6 години.

В настоящия момент Филиалът е единствената на територията на Средните и Западните Родопи държавна институция в системата на висшето образование, поради което студентските такси за него са значително по-ниски в сравнение с таксите за частните висши училища в страната.

Във Филиала на Пловдивския университет в град Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” (4-годишен срок на обучение) в следните специалности:

Туризъм (редовно и задочно обучение); Маркетинг; Български език и английски език; Български език и история; История и география; Начална училищна педагогика с чужд език; Математика и информатика; Екология и ООС.

Провежда се и обучение по изнесени магистърски програми (Мениджмънт в туризма, Българската история в балкански и европейски контекст, Архивистика и документалистика, Защита на информацията, Сигурност в публичния и частния сектор, Дипломация и международни отношения), специализации (консултативна психология, съдебна психология и др.), обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учителска правоспособност" и други, утвърдени с решение на АС.

Филиалът разполага с много добра материална база: 37 аудитории и кабинети; 9 лаборатории за специализирани занятия; 2 физкултурни салона с фитнес и тенис зала, с велосипеди за планински колотуризъм; 3 компютърни зали със свободен достъп до Интернет и мултимедийни системи за преподаване; аудиовизуален център; академична зала; заседателна зала; библиотека, в читалнята на която са осигурени интернет достъп и ксерокс-услуги на учебна литература, учебни програми и др.; общежитие с 320 легла за студенти и 21 стаи за гостуващи преподаватели с денонощна охрана и безжичен интернет достъп; студентски стол.

Филиалът партнира с университети в Гърция, Полша, Турция, Румъния и Австрия с цел осъществяване на студентски и преподавателски обмен. Студенти на Филиала имат възможност да се обучават за определен период (един семестър), а преподаватели да четат лекции в сходни специалности в университети в посочените държави.

Възпитаниците на Филиала се реализират в различни области икономиката, административните структури и образованието – в банки, фирми, хотели, програмисти в страната и чужбина, учители, директори на училища, експерти в кметства и общини. Много от тях са утвърдени научни работници и преподаватели във висши училища. Възпитаници на Филиала са реализирани успешно и като политици(депутати, кметове, общински съветници).

Образователните традиции, отвореността на Университета за модерни форми, методи и средства във висшето образование, феноменалните природни, културни, исторически и етнографски дадености на регион Смолян, неговата туристическа и спортна инфраструктура – всичко това е добра предпоставка за перспективен академичен живот и пълноценна подготовка на конкурентноспособни кадри за стопанската, образователната и други сфери в региона и страната.

Професионални гимназии

понеделник, 13 август 2012 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “КАРЛ МАРКС”

гр.Смолян 4700, ул.”Елица” №1 тел.0301/626 30 – Директор и 0301/626 33 – зам.директор e-mail: pgi_smolyan@abv.bg http://www.pgi-smolyan.info На 15.09.1960 г. е открит като Икономическия техникум “К. Маркс”. През 2005 г. ПГИ отбеляза своята 45-годишнина. Учебното заведение няма аналог в Смолянска област. За повече от 45 години съществуване в ПГИ са обучени и са се дипломирали над 8 000 средни икономически кадри. Училището е с 30 паралелки. Прием след 7 клас – икономическа информатика АЕ -1 паралелка. Прием след завършен 8 клас, както следва:

Икономическо-информационно осигуряване Счетоводна отчетност Малък и среден бизнес.

Гимназията участва в програмата на ЕС “КОМКУЛТ” – международни семинари, разработка на теми по Интернет с чуждестранни партньори – ученици. За целта с помощта на ЕС в ПГИ бе оборудван кабинет със съвременна апаратура и техника като част от програмата. През 2002 г. започна интензивно изучаване на испански език след 7 клас. Учениците са с ученически униформи – решение на самите ученици, израз на принадлежността им към ПГИ – водещата професионална гимназия в района.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, тел.: 0301/645 40 – директор и 0301/640 92 – зам.директор e-mail: pgtt_fm@mail.bg Прием след завършен 7 клас:

Компютърна техника и технологии – 1 паралелка

Прием след завършен 8 клас:

Автотранспортна техника Промишлена електроника Електрообзавеждане на производството

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО “Н.Й.ВАПЦАРОВ”

гр.Смолян 4700, ул.”Братан Шукеров” №19 тел.0301/640 71 – директор Училището е открито през 1960 год. като строителен техникум за подготовка на квалифицирани строителни специалисти със средно и средно специално образование. В продължение на 45 години са подготвени близо 4800 квалификационни работници, строителни техници и геодезисти . Голяма част от тях в последствие са завършили висше образование като строителни инженери, архитекти, икономисти и юристи. От 2003 година Строителен техникум гр. Смолян със заповед на министъра на образованието и науката е преименуван на Професионална гимназия по строителство “Н. Вапцаров”. В момента се обучават само строителни техници по специалността “Строителство и архитектура” и геодезисти по специалност “Геодезия”. Завършилите 12 клас получават диплома за средно образование и свидетелство за придобита ІІ степен на професионална квалификация, а след 13 клас – Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация. Гимназията разполага с добре обзаведени кабинети и квалифицирани учителски кадри.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

гр.Смолян, ул.Бор” №3, тел. 0301/645 61 и 0301/640 82 – директор Професионална гимназия по туризъм е създадена през 1970 г. в нея досега са обучени над 5 хиляди ученика. При нас се изучават професиите:

Администратор в хотелиерството; Ресторантьор; Готвач; Сервитьор-барман.

Нашите възпитаници са участници в множество състезания и форуми на национално ниво, организирани от Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България и състезания по професии организирани под егидата на МОМН. Те са сред най-добрите готвачи, сервитьор-сомелиери и бармани, които демонстрират завидни умения в професионалното направление, което изучават и прилагат на практика в реални условия. Училището извършва пълно кетърингово обслужване на обществени и частни поръчки, приеми за гости и официално посрещане на представители от различни административни институции. Гимназията разполага: с модерно обзаведени кабинети по сервиране, барманство и сомелиерство, както и с учебен ресторант, където нашите възпитаници демонстрират завидни умения в професионално направление, които прилагат на практика в реални условия; три самостоятелни учебни кухни; с две компютърни зали за часовете по информатика и информационни технологии; зала с модерни интерактивни пособия-интерактивна дъска, мултимедии и електронни пособия; в учебния корпус разполагаме с 12 оборудвани кабинета по специална и общообразователна подготовка.

Гимназията е в унисон със съвременните изисквания на ЕС за изграждане на връзката работодател – ученик и е постигнато прекрасно партньорство с много реномирани заведения за хранене и развлечение, с които се работи за утвърждаване знанията на учениците. Всички производствени практики са изнесени в базови заведения в к. к. Пампорово, Черноморието и в красивия ни град Смолян. Учениците ни имат пълна реализация и след завършване на средното си образование. Нашият девиз е: ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА “ШИРОКА ЛЪКА”

/към Министерство на културата/ с. Широка лъка 4710, обл. Смолян тел./факс: 03030/23 33 e-mail: smu_shirokalukka@abv.bg

Обединени детски заведения

понеделник, 13 август 2012 г.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №2 “СИНЧЕЦ”

гр.Смолян ул. “Момина скала” №2, тел.0301/65673 – директор www.sinchec.com

Обединено детско заведение № 2 „Синчец” гр. Смолян за първи път отваря врати на 11.01. 1988 г. за децата от ЖК „ Нов център” и ЖК „ Невястата”. От 1995 г. до 2005 г. е базова детска градина на ИПКУ гр. Ст. Загора, ИПКУ гр. София и ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив. Години наред градината е домакин на различни форми за квалификация на детски учители от областта – курсове за обучение от ИПКУ гр. София и гр. Стара Загора, лектории, семинари, школи, методически сбирки и др. По повод 10 годишнината на детското заведение – 1998 г., в резултат на базовата работа педагогическата колегия издава методическо помагало по предучилищно възпитание „Любими подвижни игри”. Тържествено е отбелязана и 20-та годишнина на 28.05.2008 г. с богата и разнообразна програма, кулминацията на която е концерт под надслов „Двадесет години на крилете на детството”. През м. октомври 2009 г. е финализиран проект на Социално-инвестиционния фонд на стойност 450 000 лева за основен ремонт. С изпълнението на проекта сградата е напълно обновена и коренно са подобрени условията на възпитание, обучение и труд. От 2009 г. ОДЗ № 2 „Синчец” има и собствен сайт: www.sinchec.com

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 “РОДОПЧАНЧЕ”

гр. Смолян, ул. Соколица №: 12 тел.: 0301/812 19 e-mail: rodop4an4e@abv.bg http://rodop4an4e.hit.bg/ http://bg.netlog.com/rodop4an4e

ОДЗ „Родопчанче” има 60 годишна история и е наследник на традициите на първата детска градина в Смолянския регион, открита през 1948 г. Детското заведение е разположено в две сгради, където се възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст. Разполага с много добър, безопасен и екологичен двор, разделен на площадки и оборудван с уреди за игри. В своята история детското заведение е създало добри традиции в отглеждането и възпитанието на децата в условия, гарантиращи им равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, защита на техните права, възпитание в дух на толерантност, развитие на индивидуалните им творчески заложби. ОДЗ ”Родопчанче” е общинска детска градина. Тя е подготвителна институция в системата на НП, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца до постъпването им в първи клас. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителна група към ОДЗ. Главна цел, която си поставя колективът, е превръщане на детското заведение в „Дом на радостта”, като за целта е организирана и Детска академия за патриотично възпитание, където децата овладяват ценности свързани с бита, традициите, добрите нрави на родния край и доказват, че чувството за патриотизъм няма възрастови измерения.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №4 “РАДОСТ”

гр. Смолян, ул. “Продан Табаков” №1, тел.0301/645 07-директор

Открито през 1949 г. и от 1971 г. детската градина е базова-експериментална към НИИО “Тодор Семерджиев” – София и е обявена за градина-образец. На тържествена церемония послучай 50 годишния юбилей през м. май 1999 г. с Решение на ОбС – Смолян бе върнато името на заведението – “Радост”. От м.януари 2004 г. в нея работи японската доброволка Кьоко Кумамото от гр. Каназава, префектура Ишикава, по програма на Японската агенция за международно сътрудничество JICA, която запознава децата с традиционни японски изкуства. На 55-ия рожден ден на детската градина тя включи в програмата твърде необичайни за деца от предучилищна възраст изпълнения – оригами, шодо, икебана, чайна церемония, игри, сумо. На 23.03.2005 г. е организиран празник под надслов “Япония видяна през детските очи”. Сред гостите е и г-н Кагава – Постоянен представител на JICA | JOCV за България. От м. декември 2006 г. в градината е изпратен втори доброволец на международната организация „Джайка” – Юсуке Окада за срок от две години. През м. февруари 2008 год. ОДЗ № 4 защитава успешно проект с подкрепата на Община Смолян по Програмата за “Отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище” – ODA към Посолството на Япония в РБ. Реновирани са санитарните помещения на двете сгради на заведението на стойност 35 000 евро, дарени от японското правителство и 15 000 лв. от Община Смолян. На 01.06.2009 год. ОДЗ № 4 “Радост” отпразнува своята 60-та годишнина с концерт “ОДЗ “Радост” и светът” на сцената на читалище “Кирил Маджаров”, в който взеха участие всичките 206 деца. Там те показаха завидни познания за песни и танци от различни краища на света – Гърция, Турция, Румъния, Швеция, Австрия, Япония, Шотландия, Бразилия. От 2005 г. с Решение на Общински съвет – Смолян към детската градина е открита полудневна група в с.Ряка.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №5 “ШИНА АНДРЕЕВА”

гр.Смолян, ул. “Училищна” №7 тел.0301/699 68 e-mail: odz5.sm@abv.bg

ОДЗ № 5 е открито през 1954 г. Едно от водещите и най-голямо в Смолянска област със свой специфичен облик и традиции. Детското заведение разполага със съвременна база и красив добре поддържан двор.Разположено е в две сгради. В тях функционират по една яслена и градински групи от всички възрасти – 10 групи с 230 деца. Има логопедичен кабинет за навременно отстраняване на езиково-говорните аномалии при децата. Детската градина разполага с мултимедийна зала с достъп до интернет. Главна цел която реализира екипът е осигуряване помощ на детето при развитието му, като индивидуална, отговорна и социално-компетентна личност. В заведението работи високо квалифициран педагогически и медицински персонал. За 50 годишнината на ОДЗ № 5 екипът на детското заведение бе удостоен за първи път с високото отличие „Златен плакет” на община Смолян, за добри резултати в областта на предучилищното възпитание. Стремежът е да дадем добър старт на децата , да развием техните заложби и да се подготвят за успешен прием в училище. Приоритет е здравословното хранене на децата. Освен задължителната програма одобрена от МОМН функционират и клубове по интереси, където децата развиват индивидуалните творчески заложби-”Многознайко”; „Сръчко”;”Славейче”; „Изворче”; „Смехорани”. Децата от подготвителните групи посещават Планетариум-гр.Смолян, където обогатяват своите астрономически знания. Рождения ден на всяко дете е празник в детската градина. Всеки сезон се организират тематични празници – пролет, лято, есен, зима. Искате ли детето Ви да расте със самочувствие, че може и знае, да мисли критично, и да прави избор, да придобие умение, да посреща и приема промените в днешното динамично време, ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №6 “Зорница”

гр.Смолян, ул. “Първи май” №19, тел.0301/68 065 – директор

Обединено детско заведение № 5 „Зорница” е открито на 01.09.1962 год. в сградата на най-старото училище в Смолян и се е именувало ЦДГ № 2 с две градински групи. Настоящата основна сграда е открита през пролетта на 1966 год и започвада функционира с още две градински и три яслени групи. През учебната 1982/1983 година става обединяване на детската градина с яслата и носи името на родопската героиня „Катя Ванчева” ОДЗ № 2. На 22 май 1989 год. e отпразнуван 25 годишен юбилей на детското заведение. През 1992 год.с Решение № 37 на Общински съвет ОДЗ № 6 „Катя Ванчева” се преименува в ОДЗ № 6 „Зорница”. На 03 юли 2002 год. с Решение № 429 на Общински съвет ЦДГ № 12, намираща се на сегашната ул.”Христо Христов” № 31, преминава към ОДЗ № 6 „Зорница” с работеща една смесена градинска група. През 2007 година се извърши основен ремонт на покрива на основната сграда от дарителски средства на мобилен оператор „ГЛОБУЛ” в България. През лятото на 2008 година по проект на Община Смолян „Енергийна ефективност” се поднови осветлението и в двете сгради и се приведе към европейските изисквания. През 2009 год. летните месеци се извърши подмяна на дограмата с PVC и се санира цялата сграда отново по спечелен проект на Община Смолян. ОДЗ № 6 „Зорница” е общинска детска градина и в нея се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст до постъпването им в първи клас в четири градински групи и една яслена група. Общият брой на децата е 140 за учебната 2011/2012 година. Главната цел на детското заведение е да се повиши ефективността на функционирането, като осигурява благоприятна среда на развитие на детето и утвърждаването му в център на сътрудничество. През месец май 2012 год. ОДЗ № 6 „Зорница” ще отпразнува своя 50-годишен юбилей от откриването си и 20 – годишен юбилей от откриването на ЦДГ № 12. Детското заведение си има уеб страница: odz6zornica.hit.bg и e-mail: odz6@abv.bg.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №11 “Митко Палаузов”

гр.Смолян, ул.Славееви гори” №1, тел.0301/829 61 – директор

ОДЗ № 11 „Митко Палаузов” гр.Смолян е открита в квартал Долно Райково на 10.10.1960 г. Помещавала се е в сградата на училището там. ОДЗ № 11 е общинско детско заведение с целодневна организация на работа, в която се отглеждат и възпитават 100 деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в 1-ви клас. Цялостната дейност на работещите в ОДЗ №11 е била утвърждаване имиджа на детското заведение, като място за по-организиран живот на децата, за тяхната пълноценна социализация и подготовката за училище. Стремежът на екипите от учители и персонал е насочен към създаването на собствен облик и живот във всяка група. Детското заведение е с богати традиции в работата :

По осигуряването на диференцирана грижа за развитието на общите и индивидуални способности на всяко дете, гарантиращи овладяването на знания, умения, безболезнена адаптация в училище. Системни контакти на децата с природата за физическото им укрепване и екологичното възпитание. Оптимизиране на връзките със семейството, училища, читалища, планетариум и други институции.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “Изворче”

с.Момчиловци ул.”Елица” № 15 тел.03023/28 47 – директор

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “Вела Пеева”

с.Смилян тел.03026/22 97 – директор e-mail: odz_smilyan@abv.bg

OДЗ “Вела Пеева” се намира в село Смилян, общ.Смолян. През 1953 г. е открита първата сезонна детска градина към ТКЗС с.Смилян в пригодена за целта сграда. През 1960 г. е построена сграда за 4 групи. През 1983 г. групите са обединени и са преименувани в ОДЗ “Вела Пеева”. През 1985 г. броят на децата са 138, градинските групи стават четири, от които две подготвителни групи, настанени в пансиона на ОУ “Кирил и Методий”. В момента броят на децата е 83 – една яслена група от 14 деца и три смесени градински групи с 69 деца.Една от групите е настанена в сградата намираща са на улица „Васил Левски №1”,в която се помещават 21 деца. Градината работи по проект за осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителна група. В ОДЗ '' Вела Пеева'' се предлага обучение по английски език. Ежегодно децата участват с музикална програма в празника на селото “Бащино огнище”. Съвместно с родители и учители децата участват с пана, изработени от смилянски фасул на празника за фасула, организиран от кметство Смилян, както и с музикална програма.

Новините по общини

Архив

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009