Висши учебни заведениюя

Висши учебни заведениюя

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – Филиал – Смолян

гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” № 32 тел./факс: 0301/623 39 e-mail: pufilial_sm@abv.bg web:http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan

В централната част на град Смолян в близост до Планетариума и Езиковата гимназия се намират учебните корпуси на Филиала на Пловдивския университет и Студентското общежитие. Мисията на Филиала е да допринася за обогатяване на просветно-културните традиции в Средните Родопи и да отговаря на потребностите на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на туризма, бизнеса и управлението.

ПУ “Паисий Хилендарски” и неговият Филиал в гр. Смолян са наследници съответно на Висшия педагогически институт, разкрит през 1961 г. в гр. Пловдив, и Института за подготовка на детски, начални и прогимназиални учители с тригодишен курс на обучение след средно образование, открит в гр. Смолян през 1962 г. Те, от своя страна, са приемници на една и съща, исторически утвърдилата се образователна институция – Учителският институт “Тодор Самодумов” в гр. Пловдив.

През 2006 г. Филиалът получава поредна институционална акредитация с много добра оценка за максималния срок от 6 години.

През 2007-2008 г. всички специалности във Филиала получават програмна акредитация за максималния срок от 6 години.

В настоящия момент Филиалът е единствената на територията на Средните и Западните Родопи държавна институция в системата на висшето образование, поради което студентските такси за него са значително по-ниски в сравнение с таксите за частните висши училища в страната.

Във Филиала на Пловдивския университет в град Смолян се обучават студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” (4-годишен срок на обучение) в следните специалности:

Туризъм (редовно и задочно обучение); Маркетинг; Български език и английски език; Български език и история; История и география; Начална училищна педагогика с чужд език; Математика и информатика; Екология и ООС.

Провежда се и обучение по изнесени магистърски програми (Мениджмънт в туризма, Българската история в балкански и европейски контекст, Архивистика и документалистика, Защита на информацията, Сигурност в публичния и частния сектор, Дипломация и международни отношения), специализации (консултативна психология, съдебна психология и др.), обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учителска правоспособност" и други, утвърдени с решение на АС.

Филиалът разполага с много добра материална база: 37 аудитории и кабинети; 9 лаборатории за специализирани занятия; 2 физкултурни салона с фитнес и тенис зала, с велосипеди за планински колотуризъм; 3 компютърни зали със свободен достъп до Интернет и мултимедийни системи за преподаване; аудиовизуален център; академична зала; заседателна зала; библиотека, в читалнята на която са осигурени интернет достъп и ксерокс-услуги на учебна литература, учебни програми и др.; общежитие с 320 легла за студенти и 21 стаи за гостуващи преподаватели с денонощна охрана и безжичен интернет достъп; студентски стол.

Филиалът партнира с университети в Гърция, Полша, Турция, Румъния и Австрия с цел осъществяване на студентски и преподавателски обмен. Студенти на Филиала имат възможност да се обучават за определен период (един семестър), а преподаватели да четат лекции в сходни специалности в университети в посочените държави.

Възпитаниците на Филиала се реализират в различни области икономиката, административните структури и образованието – в банки, фирми, хотели, програмисти в страната и чужбина, учители, директори на училища, експерти в кметства и общини. Много от тях са утвърдени научни работници и преподаватели във висши училища. Възпитаници на Филиала са реализирани успешно и като политици(депутати, кметове, общински съветници).

Образователните традиции, отвореността на Университета за модерни форми, методи и средства във висшето образование, феноменалните природни, културни, исторически и етнографски дадености на регион Смолян, неговата туристическа и спортна инфраструктура – всичко това е добра предпоставка за перспективен академичен живот и пълноценна подготовка на конкурентноспособни кадри за стопанската, образователната и други сфери в региона и страната.

Вирни се горе