Начало / Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

SmolianNews.com не събира и не обработва личните данни на своите потребители.

Личните данни, които предоставяте по време на регистрацията са:

Е-майл - служи за идентифициране в сайта и за контакт на евентуални ваши клиенти с вас. Не се показва на страниците в сайта.

Име и Фамилия /лице за контакт/- системна необходимост за регистрирането ви в сайта.

Потребителско име - служи за идентифицирането в сайта.

Други данни, които може да предоставите по време на публикуване на обява:

Телефон /незадължително/ - служи за контакт на евентуални ваши клиенти с вас.

Обявите са с валидност 3 месеца, след което се изтриват заедно с предоставените от вас данни за контакт.

Профили неактивни повече от една година се изтриват заедно с всички данни предоставени от вас.

За всички допълнителни въпроси свързани с вашите данни се свържете с нас.

Данни за контакт......

Смолян 4700 България stefka@smolyannews.com

stefi_tv@abv.bg

+359 886193191

SMOLYANNEWS.COM

..........................................................................................................................................

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА SMOLYANNEWS.COM

1.УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE:

Общите условия на договора са документ, който урежда начина и реда за използване на предоставените от SMOLYANNEWS.COM информация и услуги на потребителите на САЙТА SMOLYANNEWS.COM и урежда отношенията между SMOLYANNEWS.COM и потребителите на портала.

За улеснение по-долу ще използваме следните дефиниции (определения):

 • SMOLYANNEWS.COM e информационен портал в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на SMOLYANNEWS.COM или на други сървъри извън контрола на последния.
 • SMOLYANNEWS.COM е търговско дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, наричан по- долу "СОБСТВЕНИК"
 • “УСЛУГИ” са предоставяните на потребителите на сайта SMOLYANNEWS.COM информационни ресурси - възможността за публикуването на мнения и коментари по статии, участието във дискусионни клубове (форума и чата), публикуването на безплатни обяви и реклами, лични съобщения, достъп до публични интернет точки и др.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” e всяко физическо лице, което ползува предоставяни от СОБСТВЕНИКА услуги чрез сайта.
 • “МАТЕРИАЛИ” информацията, данните, публикуваните мнения, коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякаква база данни, достъпна чрез портала SMOLYANNEWS.COM

2.ОБВЪРЗВАНЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА:

(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с УСЛОВИЯTA за използване на УСЛУГИТЕ НА SMOLYANNEWS.COM с натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия за ползване на ресурсите на сайта SMOLYANNEWS.COM (отбележете чекбокса)при регистрация и се счита, че е запознат с УСЛОВИЯТА, приема и ги и се задължава да ги спазва, същото се отнася за всяко лице, което посещава страницата на сайта SMOLYANNEWS.COM , във връзка с ползването на информацията и услугите на портала, с преминаването през която и да е хипер-връзка на страниците, потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. (2)Договорът има действие за СОБСТВЕНИКА на портала и потребителя от момента на извършването на електронното изявление до всяко прекратяване използването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез напускане на уебсайта на SMOLYANNEWS.COM

ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор със СОБСТВЕНИКА при всяко ново влизане в сайта. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на SMOLYANNEWS.COM и имат действие към момента на сключването му.

(3) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на портала публикува на видно място в началната страница на SMOLYANNEWS.COM съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен.

(4) При използване УСЛУГИТЕ на SMOLYANNEWS.COM потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

3.ОБОРУДВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ:

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. SMOLYANNEWS.COM само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (права и задължения):

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че МАТЕРИАЛИТЕ, които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира тези МАТЕРИАЛИ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА МАТЕРИАЛИ. SMOLYANNEWS.COM не контролира МАТЕРИАЛИТЕ, изпраща нои и разпространявани чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на тези МАТЕРИАЛИ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне МАТЕРИАЛИ, които имат обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства SMOLYANNEWS.COM няма да отговаря за каквито и да е МАТЕРИАЛИ, създадени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на МАТЕРИАЛИТЕ.

Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от СОБСТВЕНИКА на портала.

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ: - При ползване на предоставяните услуги и информация от SMOLYANNEWS.COM , ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да публикува коментари, мнения и други материали, които:

 1. противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката, правилата на морала и поведение;
 2. съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 3. съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;
 4. имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от СОБСТВЕНИКА;
 5. нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;
 6. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 8. нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията по предходния член, СОБСТВЕНИКА има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала се задължава при ползване на предоставяните от СОБСТВЕНИКА услуги:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
 3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
 4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Права на СОБСТВЕНИКА:

 • Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на СОБСТВЕНИКА, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

 • В случай на неправомерни действия и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, СОБСТВЕНИКЪТ има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • СОБСТВЕНИКЪТ има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Задължения на СОБСТВЕНИКА

 • Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

5.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

СОБСТВЕНИКЪТ на портала не носи отговорност :

 • при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
 • за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта SMOLYANNEWS.COM , както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 • за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.
 • за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на СОБСТВЕНИКА при ползване от него на УСЛУГИТЕ.
 • Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от СОБСТВЕНИКА по електронен път при необходимост от помощ от администратора на SMOLYANNEWS.COM
 • Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от SMOLYANNEWS.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.
 • СОБСТВЕНИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ:

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на SMOLYANNEWS.COM , след като извърши процеса на регистрация.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно SMOLYANNEWS.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
 • В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, SMOLYANNEWS.COM ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

SMOLYANNEWS.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

8.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

 • Всички елементи на съдържанието на сайта SMOLYANNEWS.COM , включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, снимки(с изключение на личната фотогалерия), видео и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и са притежание на СОБСТВЕНИКА на портала.
 • Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на СОБСТВЕНИКА, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 • Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта.
 • В случай, че елементи или публикации от портала бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на СОБСТВЕНИКА.

  Смолян днес! има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

1.УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE:

Общите условия на договора са документ, който урежда начина и реда за използване на предоставените от „СТЕВЕСТ ЕООД" информация и услуги на потребителите на портала SMOLYANNEWS.COM и урежда отношенията между "СТЕВЕСТ ЕООД" и потребителите на портала.

За улеснение по-долу ще използваме следните дефиниции(определения):

 • SMOLYANNEWS.COM e информационен сайт в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на SMOLYANNEWS.COM или на други сървъри извън контрола на последния.
 • „СТЕВЕСТ ЕООД" е търговско дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, наричан по- долу "СОБСТВЕНИК"
 • “УСЛУГИ” са предоставяните на потребителите на портала SMOLYANNEWS.COM информационни ресурси - възможността за публикуването на мнения и коментари по статии, участието във дискусионни клубове (форума и чата), публикуването на безплатни обяви и реклами, лични съобщения, достъп до публични интернет точки и др.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” e всяко физическо лице, което ползува предоставяни от СОБСТВЕНИКА услуги чрез портала.
 • “МАТЕРИАЛИ” информацията, данните, публикуваните мнения, коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякаква база данни, достъпна чрез портала SMOLYANNEWS.COM

2.ОБВЪРЗВАНЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА:

(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с УСЛОВИЯTA за използване на УСЛУГИТЕ НА SMOLYANNEWS.COM с натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия за ползване на ресурсите на портала SMOLYANNEWS.COM (отбележете чекбокса)при регистрация и се счита, че е запознат с УСЛОВИЯТА, приема и ги и се задължава да ги спазва, същото се отнася за всяко лице, което посещава страницата на портала SMOLYANNEWS.COM , във връзка с ползването на информацията и услугите на портала, с преминаването през която и да е хипер-връзка на страниците, потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(2)Договорът има действие за СОБСТВЕНИКА на портала и потребителя от момента на извършването на електронното изявление до всяко прекратяване използването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез напускане на уебсайта на SMOLYANNEWS.COM

ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор със СОБСТВЕНИКА при всяко ново влизане в портала. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на SMOLYANNEWS.COM и имат действие към момента на сключването му.

(3) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на портала публикува на видно място в началната страница на SMOLYANNEWS.COM съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен.

(4) При използване УСЛУГИТЕ на SMOLYANNEWS.COM потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

3.ОБОРУДВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ:

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. smolyannews.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (права и задължения):

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че МАТЕРИАЛИТЕ, които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира тези МАТЕРИАЛИ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА МАТЕРИАЛИ. SMOLYANNEWS.COM не контролира МАТЕРИАЛИТЕ, изпраща нои и разпространявани чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на тези МАТЕРИАЛИ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне МАТЕРИАЛИ, които имат обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства SMOLYANNEWS.COM няма да отговаря за каквито и да е МАТЕРИАЛИ, създадени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на МАТЕРИАЛИТЕ.

Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от СОБСТВЕНИКА на портала.

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • При ползване на предоставяните услуги и информация от SMOLYANNEWS.COM , ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да публикува коментари, мнения и други материали, които:

 • противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката, правилата на морала и поведение;

 • съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;
 • имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от СОБСТВЕНИКА;
 • нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;
 • представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията по предходния член, СОБСТВЕНИКА има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала се задължава при ползване на предоставяните от СОБСТВЕНИКА услуги:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
 3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
 4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Права на СОБСТВЕНИКА:

 • Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на СОБСТВЕНИКА, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

 • В случай на неправомерни действия и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, СОБСТВЕНИКЪТ има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • СОБСТВЕНИКЪТ има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Задължения на СОБСТВЕНИКА

 • Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

5.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

СОБСТВЕНИКЪТ на портала не носи отговорност :

 • при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
 • за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта smolyannews.com, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 • за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.
 • за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на СОБСТВЕНИКА при ползване от него на УСЛУГИТЕ.
 • Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от СОБСТВЕНИКА по електронен път при необходимост от помощ от администратора на smolyannews.com
 • Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от smolyannews.com за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.
 • СОБСТВЕНИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ:

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на smolyannews.com, след като извърши процеса на регистрация.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно smolyannews.com за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
 • В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, smolyannews..com ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

smolyannews..com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

8.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

 • Всички елементи на съдържанието на сайта smolyannews..com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, снимки(с изключение на личната фотогалерия), видео и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и са притежание на СОБСТВЕНИКА на портала.
 • Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на СОБСТВЕНИКА, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 • Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта.
 • В случай, че елементи или публикации от портала бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на СОБСТВЕНИКА.

  Smolyannews.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Вирни се горе