Учениците ще посрещнат 15 септември с нови изисквания към облеклото и поведението им.

Промените в правилника за прилагане на Закона за народната просвета са обнародвани вече в "Държавен вестник".Учениците са задължени да носят униформа, ако училището е приело такава, или да се явяват в облекло, което съответства на добрите нрави, предвижда правилникът.

Вирни се горе