Николай Мелемов:Оперативният риск на община Смолян се определя като висок с повторяемост от пропуски

Днес на пресконференция кметът Николай Мелемов, общинското ръководство и одиторите представиха пред медиите данни от извършения одит. Нередности при обявяване на обществените поръчки, прикриване на действителния размер на просрочените задължения и други нарушения установи докладът на независимия одит, поръчан от настоящото ръководство на община Смолян. Докладът обхваща две години – 2010 и 2011-а и съдържа 80 страници

Във времето са извършвани и одити от Сметната палата, но всички те са били тематични по определени теми и не са обхващали цялостното състоянието на община Смолян, а нашата идея бе да знаем състоянието, в което се намира общината и грешките които са допускани, обясни кметът. От Обемът на доклада е 80 страници и ще бъде качен на сайта на общината.

Основният извод от одита е, че оперативният риск се определя като висок с повторяемост от пропуски и основни контролни процедури. Основните проблемни области са публикувани и са доста, но искам да наблегна на някои от тях – слабо прилагане на системата за документация и документи оборот,а при обществените поръчки са констатирани много нередности.

Община Смолян има приета счетоводна политика на основата на ДДС от 20.07.04, която вследствие се променя, но общината не следи тези промени и не ги реализира в своята дейност, сочат още данните от одита. Също така община Смолян няма надеждни вътрешни правила, които да регламентират процеса на провеждане на годишна инвентаризация, некоректно изготвяне на бюджета, неправилно планиране.

Изпълнението на приходите към 31 декември 2011 г. е било 54%, а разходната част е изпълнена на 100%. Това води до тези задължения, за които говорим почти цяла година, обясни Мелемов. Поради неизвършена своевременна актуализация на бюджета към 31.12 2011 г. са допуснати преразходи по параграфи, функции и дейности в съответния размер. Констатирани са грешки при осчетоводяване в разходите за ремонт. Към 31.12.2011 г. в Община Смолян се отчитат поети задължения по договори в размер на 81 074 000 лв., допълни кметът.

Вирни се горе