Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Библиотека “ Николай Вранчев” – Смолян е създадена на базата на читалищна библиотека

“ Христо Ботев ” през 1959 година. Като наследство от читалището получава 5800 тома литература

На 2 юни 1966 година тържествено е открита новата сграда на библиотеката, това е първия нов дом. Сградата разполага със самостоятелен детски отдел, зала за свободен достъп, обща читалня с 46 места, читалня за специалисти. Библиотечният фонд наброява 60 000 библиотечни единици – книги, периодични издания, нотни и картографски издания и др. За това време библиотеката е най – големият библиотечно – библиографски институт на територията на град и окръг Смолян.

През 1979 година на основата на съществуващия Методичен отдел се създава Дирекция “Библиотеки” – специализиран орган на окръжния съвет за култура за ръководство и методическо подпомагане на библиотечното дело в целия окръг.

През 1985 година библиотеката получава своя втори дом . На 5000 кв. м. площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, Детски отдел, отдел Справочно-библиографски и Краезнание, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.

С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “ Ралица”.

През 2000 г. с Постановление № 153/ 28 юли на Министерския съвет библиотеката придобива статут на регионален културен институт.

Днес библиотечният й фонд наброява 238 000 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.

В библиотеката функционира автоматизирана информационна система с 20 работни места, предоставяща достъп до електронни бази данни: собствени и чужди. Читателите имат възможност да ползват следните електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители и голям масив електронна информация, касаеща Средните Родопи.

Приоритети в дейността на библиотеката са :

  • Комплектуване, съхраняване и организиране на фонд включващ: книги, периодични, графични и картографски издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.

  • Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване.

  • Издирване, съхраняване и предоставяне за ползване на уникална краеведска информация.

  • Координационна и експертно – консултантска дейност за всички видове библиотеки на територията на област Смолян.

  • Организиране на културни прояви свързани с популяризиране на книгата и ченетето.

  • Участие в програми и проекти.

Регионална библиотека „Н. Вранчев" е място за формиране на единна културна среда, място за общуване. Тя е многоезична библиотека, притежаваща фондове на различни езици и различни видове носители, предоста­вяща на своите потребители равен достъп до фондове и бази и на други библиотеки, възможност за получаване на оперативна и актуална информация от различни кана­ли: ежедневници и множество периодични издания, телевизионни канали и ИНТЕРНЕТ. Тя е библиотека с традиции в провеждането на различни културни прояви и издателската дейност, библиотека – стожер на облас­тната библиотечна система.

Вирни се горе