Община Неделино

Община Неделино

Община Неделино се намира на територия от 102,3 кв. км., с 16 населени места.

Последното преброяване показва, че там живеят 7 221 души. От тях 3541 са мъжете, а 3680 са жените.

Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно пресечен планинско – горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере на около 18 км. от Златоград. Средната надморска височина е 400-500 м. На юг общината граничи със Златоград, на изток с Кирково, Джебел и Ардино от област Кърджали и на семер – с Мадан.

Единственият път 1V клас, минаващ през общината е с.Бял Извор – гр.Неделино – гр.Златоград, останалите пътища са местни.

Районът на Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно наследство. Характерен за този край е рядко срещаният в страна двуглас при изпълнението на автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организираност, стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския фолклор. Двугласното пеене се среща само в отделни области.

Традиционно е провеждането на Национален фолклорен фестивал, в който участват самодейци от всички фолклорни области в България и чуждестанни групи.

На 3-4 км. южно от града са запазени руини от старинна крепост и манастир “Света Неделя”, от където идва и името на общинския център.

Вирни се горе