Община Мадан

Община Мадан

В община Мадан живеят 12 276 души, в града те са 5793 и в селата 6 483. Простира се на територия от 175 кв. км., с 44 населени места.

Община Мадан е разположена в югоизточните части на Западните Родопи. Средната надморска височина е 700 м. Преобладават нископланински и хълмисти терени, а долинните склонове са със значителни наклони.

Общината е богата на рудни и нерудни изкопаеми. Главните рудни минерали в този район са галенит, пирит, сфалерит, второстепенни са халкопиритът и рудите съдържащи сребро, антимон, бисмут, злато и др. От тях се добива олово и цинк, и в по-малко количества сребро, злато, мед, кадмий, антимон, бисмут и др.

На територията на община Мадан има около 190 км. пътища, групирани в III, IV клас и местни пътища. Второкласен път е II-86, който е част от трансграничния коридор Никопол – Плевен – Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти / Гърция /.

Интерес представляват множеството релефни и скални образувания – Конската глава, Кичикая, Водопад Мечи дол, Гъбата, Бабата, Рим Папа, Бучовица, Елинден и Дупка. Градът има спортен комплекс и плувен басейн с олимпийски размери. Съществуват възможности за минен туризъм.

В града съществува Музей на рудодобива и минното строителство. В “Горубсо” – Мадан през 1984г. е открита кристална зала “Родопски кристал”, която представлява колекция от минерални кристални образци, добити от рудниците на Дружеството от началото на създаването. В нея се съхраняват 581 експоната. На територията на общината има редица исторически паметници.

Вирни се горе