ОбС Златоград прие Бюджет 2011

ОбС Златоград прие Бюджет 2011

Общински съвет Златоград с решение № Д800 прие бюджета на Общината за 2011 г. Съветниците определят бюджета като амбициозен и реалистичен. Основните му акценти са свързани с изпълнението на новите одобрени проекти, средствата по които се очакват да постъпят през настоящата година,съобщи Пламен Чингаров-председател на ОбС Златоград. Предстои одобрение на инвестиционния проект за ВиК сектора в Златоград, финансиране за който ОбС е одобрил още преди две години. За изпълнение на основните функции на администрацията, през 2011 г. нейната численост е дофинансирана с 140 хил лв за 19 структурни и 4 извънструктурни бройки, 10 хил лв за дейности по граждански договори и 391 хил лв за човешки ресурси и подготовка на документация за одобрените до момента проекти. Втората характеристика на новия бюджет е, че той трябва да се изпълнява в условия на висока задлъжнялост. Само за последната година просрочените задължения са увеличени 3 пъти до 3,2 млн лв. Неправомерно са изхарчени част от приходите от такса битови отпадъци в размер на 40 хил.лв. Възложени капиталови дейности на стойност 74 хил.лв, без осигурено финансиране, които трябва да се разплащат сега. Това са част от причините да не бъде одобрен отчета за разходваните средства от бюджета за 2010 г. Въпреки, че приходите по повечето източници са изпълнени на повече от 100%, няма подобряване на финансовите показатели, защото не се спазват основни приоритети за разплащане, а се разплащат материали и външни услуги, които не са най-належащи – например консултантска помощ, украси, цветя и букви по фасада на общинската сграда. В новия бюджет на община Златоград за пръв път са предвидени средства за погасяване на стари задължения от минали години. През 2010 г, са платени само нищожните 17 хил лв за стари задължения за НАП и за няколко неясно подбрани фирми. Сега ще се разплатят 16 % от неразплатени капиталови разходи, извършени през 2007 и 2008 г. В инвестиционната програма са отчетени предложенията на гражданите да не се раздробяват обектите на мното суми със спорна ефективност, а да се предвидят няколко обекта, за които да се постигне етапна завършеност. Вместо предложените от кмета обекти със стойност 500-3000 лв, са приети нови или укрупнени редица улици за които се заделя по-голям ресурс – ул. „Беловидово” – входна точка от ГКПП – 25 хил.лв, ул. Васил Левски и Л. Каравелов – 18 хил лв, ул. Христо Смирненски -28 хил лв, Христо Ботев – 10 хил лв. В Старцево – ул. Малина и ул. Иглика – по 14 хил.лв, в с. Долен – ул. Миньорска – 30 хил лв, в Долен – ул. Орфей – 15 хил лв и др. Всички предложени обекти не попадат в обхвата на големия инвестиционен проект и естествено асфалтирането е само след изградена ВиК инфраструктура. Съветниците подкрепиха и предложените от кмета на общината обекти, с изключението на кръгово кръстовище, с проектиране за 12 хил.лв, което поражда съмнение за обслужване на частни интереси на новостроящия се наблизо хотел. Съветниците предложиха пазарни цени за предвидената за продажба общинска собственост през годината. Според тях не е нормално на безценица да се придоставят атрактивните общински обекти, както предлага кмета на общината. Не е нормално и дори незаконосъобразно общината да продава на цени, в пъти по-ниски от тези по които придобива аналогична собственост. С приетата програма за собствеността, се разбиват кметските опити за „декапитализация на общината на всяка цена”, което очаквано среща неговото раздразнение. То е безпочвено защото за всяка продажба се извършва след одобрена пазарна оценка. Безспорно, че кметът на община Златоград ревнува от предложенията на съветниците, дори когато те реализират негови идеи – каквито са примерите за такса смет и инвестиционната програма за 2011 г. Странно е, защото това са решения не за кмета или съветниците, а за Община Златоград.

Вирни се горе