Инж.Елин Радев, кмет на Доспат: "Живеем в правова държава и всеки трябва да спазва законите"

Инж.Елин Радев, кмет на Доспат: "Живеем в правова държава и всеки трябва да спазва законите"

Г-н Радев, през последната седмица в социалните мрежи и по някои медии беше разпространена информация за незаконосъобразни действия от Ваша страна относно премахването на строежи на територията на общината. Обвинен бяхте, че действате против закона. Дайте яснота на гражданите

За нито един кмет не е лесно да прилага разпоредбата на чл. 223 от Закона за устройство на територията, отнасяща се за строежи от четвърта, пета и шеста категория, според която незаконните строежи подлежат на премахване. Самото събаряне, не е приятна гледка. Реакциите на собствениците са отрицателни към кмета, създава се напрежение. Наблюдавам през последната седмица дискусиите в социалните мрежи, от които се създава впечатление, че кмета на Община Доспат не спазва законите и прави своеволия. Искам да уверя всички, че действията на кмета се ръководят единствено и само от Законите, които той трябва да следи дали се спазват на територията на общината, която управлява. Законът е закон, добър или лош, той е еднакъв за всички и трябва да се спазва. Ако не се спазва, са предвидени санкции, както за нарушителите , така и за кмета но общината. В тази връзка трябва да кажа също, че редовно получавам писма от РДНСК във връзка с подадени до тях жалби, дали сме спазили законовите изисквания , да извършим проверка по дадена жалба, дали сме констатирали незаконно строителство и какви мерки съм предприел относно премахване на незаконното строителство. Съответно ми изреждат и какви санкции ще понеса, ако не спазя тези мои задължения.

Длъжен съм да заявя, че всички премахнати постройки до момента, са били констатирани като незаконни и за тях няма представени строителни книжа или документи. Длъжен съм също така да добавя, че констатирането на незаконното строителство при почти всички от тях е започнало още през 2021 и 2022 г., а не през тази или предходната година. Повечето от тях са обжалвани пред съда и имаме произнасяне на всички съдебни инстанции, че въпросните строежи са незаконни, и подлежат на премахване. Всички действия извън тези, се експлоатират политически и насочват вниманието на потребителите в социалните мрежи в неправилна посока. Или, опитват се да пренесат проблема от болната, на здравата глава, както се казва в тази добре известна българска поговорка.

Особено важно е да се знае, че премахнатите строежи и тези, които подлежат на премахване са елементи на допълнителното застрояване, а не жилищни сгради (къщи) които са елемент на основното застрояване, както се внушава в социалните мрежи и някои медии.

Твърди се, че избирателно прилагате разпоредбите от ЗУТ и по-точно се твърди, че предимно политически опоненти подлежат на контрол, а за ваши приближени си затваряте очите. Някои смятат, че са репресирани от кмета на общината, така ли е? Изобщо как решавате да контролирате определен гражданин от гледна точка на ЗУТ? От къде тръгва проверката за един строеж?

За всички строежи, проверката за това дали е законен или не строежа, тръгва от подадена жалба или сигнал, които по закон общината е длъжна да провери. В случай, че се констатира незаконно строителство, компетентни служители съставят констативен акт за установяване на фактите около строителството. Той се придружава от Становище на главния архитект дали обекта е търпим или не, и при нужда са прави геодезично заснемане. Така се стартира процедура по ЗУТ, завършваща с издаване на заповед за премахване, ако се констатира, че строежът е незаконен. Собствениците, които смятат, че издадените от общината документи са незаконосъобразни имат правото да обжалват пред компетентния съд. Ако съдът отхвърли заповедта на кмета, като незаконосъобразна, не се пристъпва към премахване на въпросния строеж. В случай обаче, че заповедта бъде потвърдена от съда като законосъобразна, следва нейното задължително изпълнение. Ако не се изпълни решението на съда – кмета носи наказателна отговорност. В последствие, на собственика се предоставя възможността доброволно да премахне незаконния строеж за собствена сметка. Ако това не се случи в определения срок, следва принудителното премахване на незаконния строеж. Такава е процедурата, която се следва навсякъде в страната. Всички тези описани стъпки са публични и се обявяват на заинтересованите лица. Т.е., действаме прозрачно и последователно в изпълнение на законите. Тази прозрачност осигурява възможност на заинтересованите лица, да упражнят съдебен контрол на издадените от мен актове.

За утре се очаква мирен протест пред общината от представители на опозицията и граждани. Какво очаквате да се случи?

Всеки жител има правото на определена гражданска позиция, живеем в демокрация. Те желаят да го изразят пред общината. Дал съм указания, че протестът макар и мирен, по никакъв начин не трябва да пречи на служителите и гражданите, и да възпрепятства административното обслужване. Аз съм уведомил полицията и организаторите на мирния протест за това.

Кандидатите от опозицията не можаха да спечелят местните избори, а на изборите за Европейския парламент и за народно събрание понесоха съкрушителна загуба. Те не са спрели да търсят начини да работят неоснователно срещу кмета на община Доспат. Повече от две години пращат сигнали до различни институции срещу мен. Извършвани са стотици проверки срещу мен по техни подвеждащи сигнали. Резултатите от тези проверки показват, че действията ми са законосъобразни. А относно изказванията от лица с незаконни строежи, за извършена кражба на вода от фирми на семейството ми мисля, че съдът е компетентния орган, който ще се произнесе. Това го казвам, защото ще си потърся правата в съда за уронване престижа на кмета на общината в мое лице и за нанесени морални щети от неверните твърдения.

Бих искал да попитам същите лица, които са нарушили Закона за устройство на територията, когато нарушат други закони, например Закона за движение по пътищата и бъдат санкционирани по тях, защо не стачкуват? Сега са недоволни и се оплакват, че са им нарушени правата. Кои права питам аз. Заявявам, че ще бъда непреклонен към тях и ще си изпълня служебните си задължения по чл. 225а от ЗУТ като кмет, а именно „Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.“

В случая, закононарушителите на ЗУТ се представят в социалните мрежи като невинни жертви и с нарушени права, а изпълнението на задълженията ми като кмет, относно незаконното строителство, го тълкуват като репресия от моя страна. И отново искам да кажа, проверките за незаконно строителство и констативните актовете са още от 2021/2022 година, когато те не са били кандидати за кметове, съветници или депутати, а не от сега.

Г-н кмете, кои са лицата представляващи така нареченото „Обединение за бъдещето на община Доспат“?

В основата на това т. нар. обединение са няколко човека, един от тях е Цанко Карталов, който дължи на държавата 50 хиляди лева и на общината дължеше данъци за близо пет години. С ЧСИ го принудихме да ги плати. Недялка Дойкова също е от обединението и от плащащите на данъци към общината. Принудително общината ги събра с ЧСИ. Тя открадна прозорец от общинско помещение и го разруши. Вследствие на внесена жалба от мен до прокуратурата го възстанови. Няколко лица застават от името на жителите на община Доспат. Жителите на общината са дали своя вот и имат избран кмет, съжалявам, че на нарушителите анархисти това не им харесва. Живеем в правова държава и всеки трябва да спазва законите. Това, че в последствие са се определили като опоненти това не ги освобождава от отговорност или пък оправдава. Техните защитници и бившия депутат Камбарев и Вълчев да променят закона заради няколко техни съпартийци и да го направят така, че опоненти от изборите не трябва да отговарят пред закона.

Вирни се горе