Създадоха "Зелена класна стая на открито" в училищният двор в с. Късак

Създадоха "Зелена класна стая на открито" в училищният двор в с. Късак

Националната кампания " Чиста околна среда- 2022" ни даде възможност за изграждане на "Зелена класна стая на открито" в двора на училището по проект на ПУДООС "Обичам природата и аз участвам- 2022"

Идеята на ръководството на ОУ “Христо Ботев” с. Късак е училището ни да се приближи с още една стъпка до най – съвременните образователни тенденции, а именно изнасяне на учебно – възпитателния процес сред естествената околна среда с цел у учениците да се изгради екологична култура и съзнание за опазване на заобикалящия ни свят, да се оформят естетически възприятия и хармонично съжителство с живата природа сред децата и не на последно място да се сплоти училищната общност.

За да се постигнат така набелязаните цели бяха подновени парковите пейки в двора, поставени нови паркови кошчета и кошове за разделно сметосъбиране, закупени храсти и екзотични растителни видове. Монтирана бе беседка в зоната за екологично образование на открито. Оформени са зони за зацветяване, демонстрационни алеи за насаждения на растителни видове и зона за компостиране, където учениците практически ще проследят как разграждането на органичните материали става с участието на много микроорганизми.

Новата растителност бе засадена от учениците и персонала на училището. Учениците ще бъдат по - близо до природата и ще бъдат обучавани и възпитавани, как да се грижат за нея и нейните богатства. Иновативния начин на преподаване ще провокира интереса на учениците към природните науки и формирането на ключови компетентности. Зелената класна стая освен място за обучение, е и място за отдих и общуване с приятели. Съвместната ни грижа за растенията и околната среда ще продължи за да сме заедно с децата си в една по – зелена посока.

Вирни се горе