Завършването на главна пътна комуникация на град Смолян сред стратегическите за финансиране обекти

 Завършването на главна пътна комуникация на град Смолян сред стратегическите  за финансиране обекти

Завършването на главна пътна комуникация на град Смолян сред стратегическите за финансиране обекти по приоритет “Свързаност” на програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2021-2027г.

Възможностите за финансиране по приоритет „Свързаност“ на новата Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България за периода 2021-2027 г. обсъдиха на работна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Нина Стоименова и областните управители на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. В разговора се включиха също заместник-министър Иван Шишков и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заместник-министър Нина Стоименова представи новите изисквания за инвестиции в сферата на свързаността в програмния период 2021-2027, които налагат фокус върху по-чист и зелен транспорт и в тази връзка извеждат като приоритет железопътната инфраструктура. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита високите потребностите на местно ниво по отношение на пътната инфраструктура и в тази връзка в преговорния процес по програмата ще защитава финансиране за стратегически проект както в областта на железопътния транспорт, така и по отношение на развитие на пътните връзки със съседната държава, подчерта заместник-министър Стоименова.

Участниците в срещата се обединиха около един стратегически пътен проект – доизграждане на Главна пътна комуникация на град Смолян – ГПК “Смолян” п.в. Юг – Топливо кв. „Устово“ от км 0+000 до км 2+520 – четвърти етап, област Смолян, с индикативен бюджет от 12 млн. евро. При извеждане на отсечката като приоритетна бяха взети под внимание прилежащите коридори на Инициативата „Три морета“ за свързване по линия Север-Юг, надграждане на реализирани инвестиции в региона за разкриване на ГКПП Рудозем – Ксанти и подобряване на достъпа до него, както и ограниченията в област Смолян от гледна точка на липсващ алтернативен транспорт – железопътен, воден и въздушен.

Обсъден беше и новият интегриран териториален подход „отдолу-нагоре“ по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Заместник-министър Стоименова призова областните управители да бъдат активни в определянето на приоритетите на областите, които представляват, в търсене на интегрирани инвестиции, които ще имат ефект и висока добавена стойност за цялостното развитие на регионите. В тази връзка беше отчетена необходимост от допълнителни разяснителни срещи на местно ниво за потенциала на интегрирания териториален подход и ролята на заинтересованите страни – общини, областни управи, Агенция „Пътна инфраструктура“, бизнеса и др.

Вирни се горе