Заседание на Общинския съвет - Смолян ще се проведе на 28 април

 Заседание на Общинския съвет - Смолян ще се проведе на 28 април

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 28 април от 13.00 часа при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка.

В предложения дневен ред са включени 19 точки, сред които:

Даване съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Даниела Йорданова за покриване разходи по лечението й в чужбина

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 67653.234.559 частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел „ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН”.

Учредяване върху общински недвижими имоти на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Инфраструктурни обекти – водопроводи в местност „Карлък“, землище с. Стойките, общ. Смолян“.

Приемане за сведение на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.

Приемане на Годишния отчет за 2021 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г.

Бракуване и отписване от баланса на „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД на излезли от употреба дълготрайни материални активи – компютърни конфигурации.

С докладните по всички предложени точки в Дневния ред може да се запознаете на сайта на Община Смолян.

Вирни се горе