Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 9 февруари

Заседание на Общински съвет – Смолян ще се проведе на 9 февруари

В дневния ред на предстоящото зеседание на Общински съвет Смолян, което ще се проведе на 9 февруари от 10 часа са включени 25 точки. Най-важната от тях е Приемане Бюджета на община Смолян за 2024 година.

Местният парламент ще обсъди и предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилна жилищна сграда собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвидена е и докладна записка за даване на съгласие за създаване на Общински културен център "Николай Хайтов" – Смолян с адрес гр. Смолян, бул." България" №8 и Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общински културен център "Николай Хайтов" – Смолян.

На заседанието ще се измени и допълни решение за откриване процедура по определяне на съдебни заседатели за районен съд- Смолян и Окръжен съд - Смолян и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.

Съветниците ще обсъдят и създаването на временна комисия за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр. Смолян.

Общинските съветници ще приемат и удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Вирни се горе