Заседание на Общински съвет-Смолян ще се проведе на 22 декември

Заседание на Общински съвет-Смолян ще се проведе на 22 декември

Общинският съвет – Смолян ще проведе заседание на 22 декември 2021 г. от 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка, с предложение за дневен ред от 31 точки,сред по-важните от тях:

Обезпечаване на авансово плащане по договор № Д-33-55/23.11.2021 г., № ИСУН BGENVIRONMENT-4.003-0013-С01, проект № BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Даване на съгласие за създаване на Общински културен център „Николай Хайтов” – Смолян с адрес гр. Смолян, бул.” България” № 8 и Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общински културен център „Николай Хайтов” – Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2022 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Удължаване срока за ликвидация на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Смолян, кметове на населени места и председател на Общински съвет град Смолян за периода 01 януари 2021 година до декември 2021 година.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания, съобщи ,ВЕНЕРА АРЪЧКОВА, Председател на Общински съвет – Смолян

Вирни се горе