Започва втората фаза на проекта за подмяна на горивната база

Започва втората фаза на проекта за подмяна на горивната база

По проекта се предвижда подмяната на нефективните уреди на минимум 1930 домакинства, подменените уреди ще са 3 720

Днес официално беше подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ между кмета Николай Мелемов и гл. директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ Галина Симеонова в качеството й на ръководител на Управляващия орган на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ за финансиране на проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян – фаза 2“ . Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №G16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г..

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател.

Максималният срок за изпълнение на проекта е до 60 месеца.

Стойността му е в размер на 20 361 426,92 лв.

Допустими по Процедурата на ПОС 2021-2027 г. за подмяна на неефективните уреди, работещи на дърва или въглища с ефективни отоплителни устройства, използващи като гориво електричество (климатици, термопомпи, фотоволтаици) и уреди на пелети. Заедно с това, процедурата не насърчава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с такива, използващи дърва, въглища или брикети като първично или вторично гориво.

По проекта се предвижда подмяната на нефективните уреди на минимум 1930 домакинства, в т.ч. доставени и монтирани нови екологосъобразни отоплителни устройства ( уреди/системи) за битово отопление :

• Уреди на пелети - 576 бр.;

• Климатици - 2900 бр.;

• Термопомпи - 244 бр.;

Вирни се горе