ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА МАДАН

  ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА МАДАН

Община Мадан започва прием на заявления – декларации на лица, желаещи да ползват социалната услуга Топъл обяд по проект „Топъл обяд в община Мадан“ .

О Б Я В А

Община Мадан разработва проектно предложение „Топъл обяд в община Мадан“, с което ще кандидатства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез Агенция за социално подпомагане за предоставяне на обяд за периода от 20.10.2022г. до 31.01.2023г. включително.

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на заявления-декларации на кандидати за потребители от община Мадан, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими за участие са представители на следните целеви групи:

лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

скитащи и бездомни лица;

лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

При осъществяване на проектните дейности, топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя в работни дни за периода от 20.10.2022г. до 31.01.2023г. вкл. в заведение за обществено хранене – Мадан, както и чрез доставка до населеното място на потребителите. Стойността на един обяд е 3,20 лева. На ползвателите на социалната услуга ще им бъдат предоставяни и съпътстващи мерки съгласно проекта.

Желаещите да ползват услугата могат да подадат следните документи:

-Заявление - декларация по образец;

-Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Приема на документите започва от 03.10.2022г. и ще продължи до 07.10.2022г. в административната сграда на ОБЩИНА МАДАН , етаж 2, офис № 214 всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа. Желаещите да ползват услугата Топъл обяд ще имат възможност да подават документи и след 07.10.2022г., като след извършена проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ – #Мадан, правоимащите лица ще бъдат включвани в списъка с резерви.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Мадан. Подбора на потребители ще бъде извършван от Комисия, назначена от Кмета на община Мадан. Одобрените потребители ще бъдат уведомени.

Лица с доходи, превишаващи прага на бедност от 413.00 лева няма да бъдат включвани в социалната услуга.

Проектът се координира от Агенция за социално подпомагане, в качеството и на Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, финансирана от Европейски социален фонд плюс.

Вирни се горе