Започва изпълнението на проект по Оперативна програма "Околна среда"

Започва изпълнението на проект по Оперативна програма "Околна среда"

Като част от политиката за опазване на околната среда и адаптацията с климатичните промени, Община Смолян стартира изпълнението на пореден проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“ е финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 376 021,81 лева, от които 319 618,54 лeва – от ЕФРР и 56 403,27 лeва – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Продължителността на проекта е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 10.02.2022 г.

Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци, чрез приоритетно изпълнение на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците и по този начин да се постигнат целите на чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, а именно предотвратяване на образуването на битови отпадъци.

Другата, не по-малко важна цел на проекта е да се повиши осведомеността и общественото самосъзнание и да се утвърди модел на отговорно гражданско поведение по отношение на отпадъците и чрез повече изпълнени дейности в тази насока, да се постигне предотвратяване генерирането на отпадъци и увеличаване на участието на гражданите в разделното им събиране.

Дейностите по настоящия проект се отнасят само за битови отпадъци и предвиждат именно такива мерки. Основните предвидени дейности по проекта репликират съдържателно дейности от добра практика на Община Талин, Естония, адаптирана към средата, в която се предвижда да бъдат реализирана, а именно на територията на 10 общински училища в община Смолян:

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян

Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян

Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян

Основно училище „Юрий Гагарин” – гр. Смолян

Основно училище „Иван Вазов” – гр. Смолян

Средно училище „Отец Паисий” – гр. Смолян

Основно училище „Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци

Основно училище „Стою Шишков” – с. Търън

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян

Предвижда се провеждането на цялостна информационна програма за установяване на нов модел на поведение за предотвратяване образуването на битови отпадъци на тема „Намаляване на количеството депонирани отпадъци, чрез високоотговорно поведение“, която включва изготвяне на презентации, видеосъдържание, игри; провеждане на демонстрационни мероприятия и програма за еко-мониторинг в избраните училища.

За провеждането на демонстрационен месец последователно в две училища по програмата, ще бъде закупен 3D принтер, чрез който да се изработят съдове за отпадъци от биоразградима пластмаса – материал произведен чрез, и подлежащ на рециклиране. Работата на принтера ще може да бъде наблюдавана от учениците от училищата, където ще бъде последователно инсталиран и от учениците от останалите училища. По този начин чрез практическо занятие и по атрактивен начин за учениците, ще бъде демонстриран най-съвременния модел на поведение за намаляване на отпадъците, а именно използване на продукти от биоразградими суровини и годни за рециклиране и така допринасящи за предотвратяване образуването на отпадъци. Така в рамките на демонстрационния месец, ученици от всички 10 училища ще могат да наблюдават в реално време работата на високотехнологичната машина.

Процесът на компостиране ще бъде приложен на практика в 10-те училища, чрез доставяне на компостери, които ще служат за събиране на биоразградими растителни отпадъци, с което ще се демонстрира времетраенето и етапите на процеса “компостиране” под надзора на „Еко експерт“ за всяко училище.

По този начин се цели да се постигне положителна и устойчива промяна в активното поведение на целевата група по отношение на процеса на генериране и управление на отпадъците и следователно ефективно намаляване на депонираните отпадъци (в т.ч. битовите).

Вирни се горе