Започна укрепването на най-голямото свлачище край Смолян

Започна укрепването на най-голямото свлачище край Смолян

В местността „Белия камък” беше направена първата копка и започна строителството по проект „Укрепване на свлачище на обходен път”, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Копката беше направена от Дора Янкова – кмет на община Смолян и от зам. областния управител Чавдар Фурлански в присъствието на всички участници в реализирането на проекта, журналисти и граждани,съобщиха от пресцентъра на общината.Договорът бе сключен на 25 юни 2009г. и общата му стойност възлиза на 994 258, 36 лв. със срок за изпълнение 18 месеца. Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на безопасността, подобряване на сигурността, ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за инфраструктурата и населението живеещо в град Смолян и прилежащия му агломерационен ареал, посредством изграждането на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за заздравяване и предотвратяване на свлачищните процеси.Стойността на строително-монтажните работи възлиза на 758 273.87 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 112 дни.Укрепването на свлачищния участък е предвидено да се извърши в два отделни и самостоятелни етапа – І етап (в рамките на настоящата схема и съгласно одобрения технически проект, изготвен на базата на инженерно-геоложкия доклад) – силова противосвлачищна конструкция над пътя и комплексна отводнителна система; ІІ етап – подпорни стени под пътя – този етап ще бъде реализиран след анализиране на ефекта от предприетите по проекта мерки за редуциране на свлачищната сила.Изготвения инвестиционен проект предвижда изпълнението на първия етап от мерки за заздравяване и укрепване на свлачището, възстановяване целостта на пътя и осигуряване на бъдещата му проходимост чрез изграждане на подпорна стена с пилоти и анкери и комплексна отводнителна система.

Вирни се горе