Започна реконструкцията на пътя за Триград

Започна реконструкцията на пътя за Триград

Стартираха ремонтните дейности по пътя Тешел – Триград, който бе сериозно компрометиран при проливните валежи на 11 срещу 12 декември 2021 година. Днес кметът на Община Девин Здравко Иванов, областният управител на Смолян Емил Хумчев и неговият заместник Явор Руженов направиха оглед на първоначалните дейности по трасето. Ремонтът ще се извършва от фирма „Иса 2000“ ЕООД, която спечели обществената поръчка за строителните дейности. Реконструкцията ще се извърши на три етапа, като стойността им е близо 1 254 394,46 лева без ДДС. Парите за ремонта са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. На този етап се пропускат автомобили за и от селата за Триград, Водни пад, Жребево и Кестен, вечер от 17:00 часа до 08:00 часа сутринта. В останалата част на денонощието пътният участък се затваря, заради строителните дейности. Има и обходен път за високо проходими автомобили в това число и за специализираните служби, който е от с. Ягодина до с.Триград.

От деня на бедствието, което сполетя жителите на Триград до започването на ремонтните дейности, ръководството на Община Девин и лично кмета Здравко Иванов не са спирали да работят по разрешаване на проблема, както и в оказването на необходимата помощ и логистика на местното население.

Ще си позволим отново с кратка хронология да припомним събитията и съответно предприетите действия от страна на Община Девин. На 11.12.2021г., около 19:30 часа в община Девин е получен телефонен сигнал от жителка на село Триград, която живее в къща непосредствено до реката с молба за помощ, тъй като нивото на реката се е повишило и има опасност къщата й да бъде наводнена. Веднага общинското ръководство изпраща техника, багер и камиони и се започва изграждане на дига от насип с цел превенция на къщите в този участък от реката. Около 24:00 часа, дейностите по изграждане на дигата приключиха. Дигата предпази частично къщата, но след продължаващото покачване на водата на 12.12.2021г. същата беше изнесена. През вечерта се получиха множество сигнали за наводнени къщи и селскостопански постройки покрай реката. Сутринта на 12.12.2021г. около 05:00 часа служители от Община Девин се опитаха да стигнат до село Триград за да установят, какво е реалното състояние в селото и какви са нанесените щети. Служителите не можаха да достигнат до с.Триград, поради образувани две големи пропадания по общинския път Тешел – Кестен в участъка на около 1 300 м. преди „Османов вир“ и в близост до него. Нямаше и телефонна връзка с жителите на село Триград, тъй като електрозахранването беше преустановено заради авария. За овладяване на бедствената ситуация и с цел провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последствията от валежа, кметът на община Девин Здравко Иванов със своя заповед обяви частично бедствено положение, което бе в сила от 06:00 часа на 12.12.2021г. на територията на община Девин в района на гр.Девин, село Триград, община Девин и по поречието на река Триградска от с.Тешел до село Триград, община Девин. Веднага след обявяване на частичното бедственото положение ръководството на Община Девин предприе следните спешни действия:

  1. Със Заповед се сформира комисия, която да извърши оглед на част от републиканската и общинската пътна мрежа в района на бедствието в гр.Девин, вкл. кв.Настан, по поречието на р.Въча и р.Триградска – до с.Кестен. Да опише фактическата обстановка и представи доклад, включващ приблизителни стойности, необходими за възстановяване на нанесените щети по инфраструктурата в срок до 12,00 часа на 13.12.2021г.

  2. С поредната заповед на градоначалника Здравко Иванов се сформира комисия, която да извърши посещение на място по домовете на засегнатите от проливните дъждове жители на община Девин, която да представи доклад до 12,00 часа 13.12.2021г.

  3. Кметът на община Девин нареди и да се извършат спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР) във връзка с бедствието, както следва:

  4. По общински път с.Тешел – с.Триград, общ.Девин от 0,000-6 + 200 км. – Заскаляване на пропаднал участък от 100м., с цел възстановяване на пътната проходимост към с.Триград, с.Водни пад, с.Жребево и с.Кестен. Заскаляването се извърши в срок от една седмица от възлагането.

  5. В гр.Девин, кв.Настан, ул.Георги Димитров, на изхода за гр.Девин, при рибно стопанство – Заскаляване на пропаднал участък от 40 м.

  6. В с. Триград и по пътя към Водни пад, с.Жребево и с.Кестен, община Девин – Разчистване на наноси, отпушване на водостоци, възстановяване на общинска пътна мрежа, направа на диги и други дейности.

  7. На 12.12.2021г. в ранния следобед поради липса на комуникация и информация за състоянието в с.Триград, кметът на община Девин заедно със заместник кмета и доброволци от с.Гьоврен, включително кмета на с.Гьоврен използвайки високопроходими автомобили достигна до с.Триград, с.Жребево и с.Кестен по обходен горски път доставяйки хляб и вода на нуждаещите се. Проведоха се разговори с жителите на селата за получаване на обективна представа за състоянието след проливните дъждове.

Комисията, която трябваше да опише фактическата обстановка и представи доклад, включващ приблизителни стойности, необходими за възстановяване на нанесените щети по инфраструктурата изготви и представи идейни предложения за възстановяване на засегнатите участъци на 13.12.2021г, като ги остойности по окрупнени показатели. Комисията установи, че най-засегнати са два участъка от пътя Тешел – Триград, които следва неотложно да бъдат възстановени. За тях бяха изготвени идейни предложения. След изготвяне на идейните предложения и получаване на първоначална представа за необходимите средства за възстановяване на компрометираните участъци община Девин изпрати писма с искане за осигуряване на целеви средства за възстановяване на разрушената инфраструктура след проливните дъждове до следните институции в периода от 14.12. до 20.12. 2021г. до: г-н Румен Радев – Президент на Република България, г-н Кирил Петков – Министър-председател на Република България, г-н Гроздан Караджов – Министър на Регионалното развитие и благоустройство, г-н Асен Василев – Министър на Финансите и г-н Бойко Рашков – Председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В резултат на писмата и кореспонденцията между Община Девин и институциите на 20.12.2021г. на оглед на терен дойдоха представители на Министерски съвет и на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, които констатираха извършените неотложно възстановителни дейности към момента. Ръководството на Община Девин настояваше пред тях за незабавно осигуряване на средства за финансиране за двата най-компрометирани участъка от пътя Тешел – Триград, изхождайки от това, че четири села остават без достъп. Представителите се запознаха със ситуацията на терен и дадоха насоки за реда, по който следва да бъде извършено трайното възстановяване на нанесените щети, а именно изготвяне на проекти и представянето им пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, която да одобри внесените предложения и вземе решение за тяхното финансиране. Във връзка с нанесените щети община Девин възложи изготвянето на геоложки доклад, който послужи за изработване на проектите за възстановяване на двата най-компрометирани участъци на пътя Тешел – Триград. Първо бяха изготвени проектите за тези два участъка и същите бяха внесени в комисията на 05.01.2022г.Поетапно в комисията бяха входирани проекти и за други участъци, които се нуждаят от трайно възстановяване, последният от които е внесен на 02.02.2022г. Изработването на проекти за трайно възстановяване на щетите нанесени от бедствието продължава и поетапно ще бъдат входирани в комисията. В комисията са входирани 5/пет/ проекта на обща стойност 3 480 919,96 лева, два от които за гр.Девин и три за с.Триград. Същевременно, със съдействието на Южно централно горско предприятие – Смолян бе предприето и подготовка на алтернативно трасе, което да послужи за обходен път, при стартиране на ремонтните дейности.

С оглед неотложността за осигуряване на транспортната свързаност на 4-те населени места и с цел скъсяване на сроковете община Девин обяви обществена поръчка без осигурено финансиране за двата компрометирани участъка на 14.01.2022г. На 28 февруари 2022 г. са сключени договори за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи и за трите участъка, с изпълнител“ Иса 2000“ ЕООД . На 11 март т.г. са получени становища от ОД на МВР – Смолян, а на 18 март готовите проекти са предадени в Община Девин. Веднага са предприети действия по съгласуване и с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Девин и Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ – Пловдив. На 25 март по сметката на община Девин е получено финансиране за трите обособени позиции, а три дни по-късно са получени становища от РИОСВ – Смолян. В три последователни дни, от 30 март до 1 април са издадени Становища от РС “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Девин. На 7 април е получено съгласувателно писмо Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ – Пловдив, а на 11 април проектите са внесени за одобряване и издаване на разрешение за строеж до Областна Администрация – Смолян. Разрешителното е издадено на 14 април от областния управител на Смолян Емил Хумчев. Последва процедура по обявление в Държавен вестник. Разрешението е публикувано в 31 брой, а на 27 април е открита строителна площадка и подписан акт образец 2 за две от позициите. Силно се надяваме метеорологичните условия да позволят, ремонтните дейности да бъдат извършени в кратки срокове.

Вирни се горе