Започна приемът за еднократна помощ за осмокласници

Започна приемът за еднократна помощ за осмокласници

Започна приема на заявления за еднократна помощ за ученици, записани в осми клас в държавно или общинско училище. Право на този вид еднократна помощ имат семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище и ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

При подаване на заявлението-декларация за отпускане на еднократна помощ в Дирекцията „Социално подпомагане“ /ДСП/ по настоящ адрес трябва да се представят следните документи:

удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация;

удостоверение, че детето е записано в осми клас на държавното или общинско училище за учебната 2020-2021 г., издадено от съответното училище;

Помощта ще се отпуска без доходен критерий за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства.

Заявлението-декларация може да се подаде:

лично в ДСП по настоящ адрес, като се прилага и лична карта /за справка/; чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението-декларация трябва да е в оригинал;

по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври 2020г.

ПЕТЯ ПАМПОРОВА, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СМОЛЯН

Вирни се горе