Започна изграждане на туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг край Яз. Доспат

Започна изграждане на туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг край Яз. Доспат

Започна изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат- осмоъгълна беседка за отдих; – двойна покрита пейка с маса за отдих; – кошче за отпадъци; – свободно стояща камина за барбекю на открито; – паркинг за посетители за 4бр. автомобили, който обслужва обособено място за пикник; – алея с ширина 1,2м, свързваща паркинга за посетители с поставените обекти. Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в РТ.

Целите на този проект са повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности. Настоящият проект допринася за насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика от Стратегията за ВОМР на МИРГ ВЗР: Девин – Батак – Доспат. Мярката е в съответствие със Стратегическа цел повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на рибарската територия на СВОМР на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат и насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския район от СВОМР.

Проектът с № BG14FMOP001-4.12-0006 e на стойност 142 507,82 /сто четиридесет и две хиляди петстотин и седем лева и осемдесет и две стотинки/, която се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, от които 85% в размер на 121 131,65 /сто двадесет и една хиляди, сто тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ се осигурява от Европейския съюз и 15% в размер на 21 376,17 лв. /двадесет и една хиляди, триста седемдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ от Държавния бюджет на Република България”.

Срокът на изпълнение на 18 месеца.

Вирни се горе