Заключителна пресконференция по проект на регионалнота библиотека

Заключителна пресконференция по проект на регионалнота библиотека

Регионална библиотека проведе на 30 ноември 2023 г. заключителна пресконференция по проект „Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян – център за дигитализация на съдържание с местно културно значение”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” в рамките на 16 месеца с бюджет 26 997,86 лв.

През библиотекари и журналисти директорът на библиотеката и ръководител проект , Светлана Хаджиева, направи представяне на постигнатото.

Основната нужда, която поражда разработване на проекта е продължение процеса по дигитализация на библиотечни материали, започнат през 2017 г. от Регионална библиотека. До 2021 г. са дигитализирани всички притежавани периодични издания издавани до 1944 г., както и ĸнижoвнoтo нacлeдcтвo нa пaтpoнaна на библиотеката Hиĸoлaй Bpaнчeв. Дигитализирани са също издавани преди 1944 г. книги на видни местни личности, ocтaвили тpaйнa cлeдa в дyxoвнaтa иcтopия нa Poдoпитe. Общият брой дигитализирани книги и периодични издания е 2268 библиотечни единици, включващи 13820 страници. Всички дигитални копия са с отпаднали авторски права и са достъпни на сайта на РБ, в Дигиталната библиотека „Паметта на Родопа планина https://www.librarysm.com/digital.html.

До 2021г. в процеса по заснемане на материали е използван скенер, чиито параметри не надхвърлят размер А3 на сканираните документи. Oказва, че по-новите периодични издания (след 1944 г.), са с такъв и по-голям размер, което налага закупуване на нова сканираща машина. В същото време е отчетена нужда и у други образователни и културни организации в област Смолян по дигитализиране на документи, образователни материали, картини, снимки и др. архивни материали с подобен размер, които са част от местното ни културно-историческо наследство.

Отчитайки всички тези фактори Регионална библиотека кандидатства по донорската програма на Национален фонд „Култура”, спечелва грант и изпълнява проекта.

Основните цели на проекта са: утвърждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев” като дигитален център в областния град с устойчиво създаване на нова услуга „Дигитализация на съдържание с местно културно значение” , ангажиране на партньорски организации към процеса на дигитализация на материали и колекции, осигуряване на непрекъснатост в дигитализацията на библиотечни документи от фонда на РБ.

Заложените и реализирани проектни дейности включват:

Oсвежителен ремонт и подготовка на помещение за дигитален център;

Закупуване на оборудване - планетарен скенер и 1 компютърна конфигурация на обща стойност – 20 749,60 лв. Това е най-голямата инвестиция по проекта. Основните предимства на новата скенер машина са възможността за сканиране на документи с размер над А3, безопасност при боравене както за потребителите, така и за документите, без UV и инфрачервено лъчение;

Обучение на 4-ма служители за работа със специфична техника;

Дигитализиране на библиотечни единици - създаване на дигитален архив от 4289 библиотечни единици (притежание на РБ) и минимум 500 бр. материали на партньори. В проекта като партньори са привлечени Художествена галерия - Смолян, Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян и НЧ”Кирил Маджаров-1866” кв. Устово.

Насърчаване и създаване на партньорства с организации, пряко ангажирани с развитие, съхранение и популяризиране на културно-историческото ни наследство чрез организиране на информационни срещи в четири общински центъра на област Смолян – гр. Девин, гр. Златоград, гр. Мадан и гр. Смолян.

Дейности по комуникация и информираност –периодично публикуване на информация в сайта, фейсбук страницата на РБ и местните медии за проекта, две пресконференции и отпечатване на 200 бр. рекламни брошури.

Всички посочени в проекта дейности са изпълнени на 100%, а в момента се отчита ефекта от реализирания проект върху широката общественост и културните институции и организации от област Смолян. Той се изразява в повишена информираност за дигиталния ресурс, с който разполага РБ, възможностите за достъп до него и желание за възползване от новата услуга „Дигитализация на съдържание с местно културно значение”.

Има идея привлечените към проекта партньорски организации и тези с утвърдено с РБ сътрудничество да могат да се включат с дигитализираните си материали в бъдеща мрежа за създаване на общ дигитален продукт с местно краеведско значение.

Вирни се горе