Забранява се употребата на алкохол в изборния ден

Забранява се употребата на алкохол в изборния ден

ЗАПОВЕД № РД-0147 гр. Смолян, 28.02.2017 г.

За осигуряване на условия за спокойното протичане на изборния ден по време на произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 26.03.2017 г., с цел недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на равнопоставеност, както и гарантиране спазването на забраната за предизборна агитация в предизборния и изборния ден, възниква необходимост от въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки на територията на община Смолян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 3 и чл. 71 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, раздел I, т. 1 и т. 15.10. от Решение № 4171-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия и моя Заповед № РД-0088 от 07.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на предизборни агитационни материали,

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Смолян, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06.00 ч. на 26.03.2017 г. до 12.00 ч. на 27.03.2017 г.

  2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакви масови мероприятия на открито на територията на община Смолян, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, от 20.°° ч. на 25.03.2017 г. до 24.00 ч. на 26.03.2017 г.

  3. ЗАБРАНЯВАМ организирането и провеждането на прояви с предизборно- агитационно съдържание от 24.00 ч. на 24.03.2017 г. до обявяване на края на изборния ден от Централната избирателна комисия.

  4. ЗАДЪЛЖАВАМ специалистите в Обреден дом – Смолян да уведомят за забраните по т. 1 и 2 лицата, желаещи да сключат граждански брак на датите на предизборния и изборния ден.

  5. ВЪЗЛАГАМ на Районно управление – Смолян към ОД на МВР – Смолян, съвместно с общинска администрация и кметовете на кметства в населените места на територията на общината да предприемат необходимите мерки за опазването на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

  6. За констатирани нарушения на настоящата заповед упълномощавам органите на Районно управление – Смолян към ОД на МВР – Смолян и служителите, определени с моя Заповед № РД-0402/12.05.2016 г. да съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на собствениците на търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на община Смолян, както и на гражданите на общината, чрез публикуване на сайта на Община Смолян в меню „Избори за народни представители – 26 март 2017 г.’\

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Момчил Николов – секретар на Община Смолян и на Костадин Бундов – началник на Районно управление – Смолян към ОД на МВР – Смолян

Николай Мелемов

Кмет на община Смолян

Вирни се горе