ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ !

 ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ !

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2872,72 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3023,00 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3308,00 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3488,00 лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3190,00 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3982,19 лв.;

• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2328,08 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3064,85 лв.

;Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

• читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3775,43 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Вирни се горе