Община Смолян: За пореден път, депутатът Михал Камбарев посочва неверни твърдения за нарушение на законите

Община Смолян: За пореден път, депутатът Михал Камбарев  посочва неверни твърдения за нарушение на законите

Във връзка с публикации, в които депутатът Михал Камбарев твърди, че е осъдил кмета Николай Мелемов за укриване на информация, община Смолян предоставя факти по темата, с които опровергава твърденията на народния представител.

На 18.04.2023г. от Михал Камбарев е подадено заявление за достъп до обществена информация с осем искания. Част от тях са свързани с изготвен доклад и работата на звеното за вътрешен одит към община Смолян. В т.3-8 се иска информация по отношение на създаден Одитен комитет. По така подаденото заявление с Решение № 8 от 02.05.2023г. е предоставена цялата налична информация. Видно е, че г-н Камбарев не се е запознал с нея, защото на стр. 140 в черен удебелен шрифт е посочено ясно, че към момента не е налице Одитен комитет в Община Смолян. Провеждана е два пъти процедура за избор на външни членове за състав, но същата е била прекратявана поради липса на кандидати. Предстои да се инициира поредна процедура за избор на външни членове. Без да прочете до края предоставената информация, г-н Камбарев депозира жалба в Административен съд-Смолян по отношение на т.3-8 от заявлението. Невярно е твърдението, че информацията следва да се предостави в пълен обем, защото в мотивите на съдебното решение пише следното: „Предвид изложеното съдът счита, че преписката следва да се върне на органа, който да се произнесе по точки 3-8 от заявлението на Михал Камбарев от 18.04.2023г., изрично по реда на чл. 33 от ЗДОИ или чрез изричен отказ поради липса на информацията при органа“.

При така изложените мотиви на съда, следва да се посочи, че редът по чл.33 е заявителят да се уведоми изрично, че липсва информация или да се изготви изричен отказ. След като няма кандидати и Одитен комитет е логично и да няма изготвени документи от този комитет. Безспорно за пореден път, депутатът Камбарев без да прочете, нито за предоставения достъп до информация на стр. 140, нито съдебното решение, прави внушения и неверни твърдения за нарушение на законите община Смолян, каквито в случая не са налице. Това поведение не е коректно и не е подобаващо за един народен представител.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе