YOUTHPASS СЕРТИФИКАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕНИНГ КУРС "FUN LITERACY"

YOUTHPASS СЕРТИФИКАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕНИНГ КУРС "FUN LITERACY"

На 15.05.2023г. се проведе церемония по връчване на Youthpass сертификати на участниците в тренинг курс "Fun literacy" 2022-1-BG01-KA151-YOU-000066458 по програма Еразъм+.

Youthpass е ключов инструмент на Европейската Комисия за признаване на неформалното и информалното обучение в младежката работа. Сертификатът подчертава важността на ученето през целия живот и признава уменията и компетенциите на участниците, придобити по време на проекта.

В процеса на учене и работа погледнахме подробно какво означава да бъдеш ефективен фасилитатор. Бяха обсъдени ключови принципи и техники за управление на групи,предизвикателствата, които могат да възникнат и бяха споделени добри практики и препоръки. Всеки участник имаше възможността да влезе в ролята на обучител и да приложи на практика наученото по време на проекта.

Чрез различни методи на неформално образование, като "Учене чрез действие", "Открито пространства", участниците имаха възможност да изпробват и да развият нови умения и методики. Бяха приложени иновативни подходи за повишаване на мотивацията на младите и за повишаване на практическите компетенции на преподавателите, които ще са приложими в техните учебни заведения и образователни институции.

По време на дейностите бяха проведени дискусии свързани с трудностите при социализирането на млади хора с ограничени възможности и как обучителите могат да преодолеят тези трудности, чрез игри за самореклама, симулации и уорк шопове, както и беше създаден набор от помощни материали и ръководства, които лесно могат да се копират и използват.

Вирни се горе