Втори прием на заявления за участие в проект "Искрица за независим живот-Неделино"

Втори прием на заявления за участие в проект "Искрица за независим живот-Неделино"

От 16. 02.2015 г. до 23.02.2016 г. в Деловодството на община Неделино, ет. 1 в сградата на Община Неделино ще се приемат Заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти по проект BG05M9OP001-2.002 -0105-C001 „Искрица за независим живот –комплекс от социални и здравни услуги чрез създаване на Център за услуги в домашна среда – Неделино“.

Кандидати за ползване на услугата личен асистент, социален асистент и домашен помощник могат да бъдат:

Ø Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø Лица, ползващи социални услуги по процедура „Нови възможности за грижа“ ;

Кандидатите за потребители подават в община Неделино заявление по образец, придружено от следните документи:

Ø Документ за самоличност – копие; за дете – удостоверение за раждане (копие);

Ø Документ за самоличност на законен представител –родител, настойник, попечител (за справка);

Ø Експертно решение на ТЕЛТ/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за сомообслужване (копие);

Ø Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Ø Други документи;

За лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват:

Ø Безработни лица

Ø Трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти, социални асистент и домашни помощници подават заявления по образец в Девоводството на община Неделино, придружено със следните документи.

Ø Документ за самоличност (копие)

Ø Документ за придобита образователна степен;

Ø Автобиография

Ø Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

Ø Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

Ø Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

Ø Копие от удостоверение за преминато обучение (при наличие);

За допълнителна информация:

Отдел „Планиране и разработване на проекти“, сградата на Община Неделино, ет. 3, стая 305

Вирни се горе