Всички училища в област Смолян са готови да започнат новата учебна година

Всички училища в област Смолян са готови да започнат новата учебна година

Извършените от служителите на Регионалната здравна инспекция в Смолян проверки за готовността на училищата за първия учебен ден показват, че всички отговарят на здравно-хигиенните изисквания. Директорите на 17 учебни заведения са изпълнили издадените в края на миналата учебна година предписания за освежаване на класните стаи, кабинетите, коридорите и физкултурните салони, за подмяна на амортизираните подови покрития, за подмяна на учебна мебел и за ремонт на санитарните възли, съобщиха от РЗИ – Смолян.

В 2 училища предписанията не са изпълнени и техният срок е удължен:

СОУ „Димитър Благоев” гр. Доспат в срок до 30.10.2015 година трябва да извърши необходимите дейности по изкърпване на външната мазилка на сградата и подмяна на подовите настилки в кабинетите.

ОУ „Васил Левски” – с. Средец в срок до 31.12.2015 година трябва да подмени чест от столовете в компютърния кабинет.

Въпреки започване на учебните занимания, изпълнението на предписаните мероприятия няма да доведат до риск за здравето на учениците. В навечерието на новата учебна година РЗИ – Смолян извърши проверка и на подлежащите на контрол 41 здравни кабинета в училищата на територията на област Смолян. Всички отговарят на санитарно – хигиенните изисквания и разполагат с необходимите лекарствени средства в спешния шкаф за оказване на първа помощ.

Вирни се горе