ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На 01.12.2021г. в Министерството на земеделието, храните и горите, Председателят на МИГ Кирково – Златоград Сали Рамадан подписа допълнително споразумение, с нов финансов ресурс на МИГ Кирково-Златоград. С него е актуализиран бюджета на Стратегията до 7 174 908 лв. Увеличението касае мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С допълнителните средства, от МИГ Кирково-Златоград ще бъдат обявени нови процедури за прием на проекти по пет мерки. Мярка 4,1 е предназначена за земеделски производители, които искат да инвестират в свое земеделско или животновъдно стопанство чрез покупка на различна земеделска техника или оборудване, трайни насаждения или строителство. По мярка 4,2 – могат да кандидатстват желаещите да преработват селскостопански продукти – примерно за изграждане на мандри, кланици, сушилни, пакетиращи системи, дестилерия и др. Максималната сума на проектите по тези мерки е до 100 хил. лв, като малките производители са с предимство. Поради големия интерес през 2019, с най-голям ресурс ще бъде приемът по мярка 6,4 – за неземеделски дейности. През 2022, тази мярка ще бъде подходяща за производствени дейности в малки фирми (до 10 човека), за всякакъв вид услуги (без земеделски, горски, транспортни и финансови), както и за развитие на занаяти. Инвестициите в хотелиерство и ресторантьорство също са допустими, но с много нисък процент на финансиране. Останалите две мерки са предназначени за общини и сдружения – мярка 7,2 Инвестиции в публична инфраструктура и мярка 7,5,1 Популяризиране на природното и културно наследство

Съгласно Решение на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград, този ресурс, заедно остатъчните средства, ще бъде обявен през 2022 на посочения предварителен график: https://zlatograd.bg/aktualno/novini/vazmozhnostite-s-mig-kirkovo-zlatograd-pr ez- 2022-g-

За преработка продукти от селскостопански суровини – например производство на сирена, кашкавал, месни изделия, чипс, кетчуп, бира, сладолед

Срокът на изпълнение на тези проекти е удължен – до 2025 г. Подробна информация за предстоящите приеми, може да намерите в сайта ва МИГ Кирково-Златоград, раздел „Прием на проекти“ www.mig-kirkovo-zlatograd.com , както и в сайта на ИСУН 2020. https://eumis2020.government.bg/

Всеки прием ще бъде предхождан от обществени обсъждания.

Вирни се горе