ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА

 ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА

Община Смолян уведомява, че избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, от гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10 ноември 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 7 заявления (Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 7 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината/изборния район. Избирателен списък за гласуване се съставя от кмета на общината/кметството/кметския наместник, когато до 3 дни преди изборния ден са подадени не по-малко от 7 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК).

Органите по чл. 23, ал. 1 от ИК вписват избирателите, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция или чрез Националната информационна система за борба срещу COVID 19.

Кметът на общината/кметството/кметският наместник уведомяват заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

След вписване в списъка за гласуване в такава секция с подвижна избирателна кутия, кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 от ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 32 -ПВР/НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК). Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК)) се подава до кмета на общината на адрес: obshtina_smolyan@abv.bg или до кмета на кметство/кметския наместник. Заявленията се приемат в периода от 01.11.2021 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

  • заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК (кмета на общината/кметството/кметския наместник) за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция. Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители – 14 ноември 2021 г.”. https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3765

Вирни се горе