Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2022 г.

Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2022 г.

В периода от 1 до 10 януари 2022 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване работата на информационните системи за 2022 г. Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10.01.2022 г. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 10.01.2022 г. Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2022 г. Промяната в началната дата е заради промени в законодателството.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2022 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10.01.2022 г.

За възстановяване на прекъснати здравно –осигурителни права в периода 1-10 януари 2022 г., НАП информира, че плащанията на здравни вноски от граждани в периода 01-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки или с пощенски запис.

Здравният статус, който НАП ще публикува на 1 януари 2022 г. ще бъде актуален с данни към 31 декември 2021 г. с изключение на плащанията от търговските банки, които ще бъдат актуални към 30.12.2021 г.

Здравният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към 10 януари 2022 г.

Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 – 10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари.

В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:

За посочения период няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.

От 1 до 10 януари 2022 г. вкл. няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

  • За периода от 1 до 10 януари 2022 г. няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“.

В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код /ПИК/, а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари 2022 г. лицето ще бъде уведомено за получаването му.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор

Вирни се горе