ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ уведомяваме Ви, че към настоящият момент в Община Смолян постъпиха 4489 бр. заявление за участие по проекта. Общата стойност на БФП е в размер на 10 775 156,66 лв.

По проекта ще бъдат финансирани реално около 3000 домакинства или доставка на 1370 уреди за битово отопление на пелети, 3314 климатици, 62 газови котли и 10 уреда „Екодизайн“.

Поради повишения интерес по проекта, правим следните уточнения:

  1. По основния прием на заявление до 07.05.2021 г. - всички заявления, на които документите са изрядни има осигурено финансиране;

  2. За прием в периода 01.09.2022 г. – 31.12.2022 г. поради подписване на допълнително споразумение с УО на ОПОС, също има осигурен финансов ресурс за всички заявления подадени в този период;

  3. За прием в периода 01.03.2023 г. – 28.04.2023 г. бяха подадени рекорден брой допълнителни заявления (1340 бр. ) за които няма достатъчно финансов ресурс. Всички кандидати следва да имат предвид, че заявления с искания за смяна с уреди на ток(климатици), които имат над 50 точки ще има осигурено финансиране, а за останалите заявления ще има частично финансиране, като бъдат класирани по низходящ ред, спрямо общия брой точки получени при оценката на подадените заявления. За заявления с подадени искания за смяна с уредите на пелети в периода 01.03.2023 г. – 28.04.2023 г. няма да има финансиране.

Важно!!!

Община Смолян подготвя нов проект за подмяна на отоплителните уреди, с осигурено финансиране в размер на 20 373 833,94 лв.

Всички заявления които не бъдат финансирани по настоящият проект, ще имат възможност да участват в бъдещия проект, като през Октомври 2023 г. ще стартира приема на заявление за участие.

Вирни се горе