Въвеждат противоепидемични мерки в област Смолян

Въвеждат противоепидемични мерки в област Смолян

ЗАПОВЕД на РЗИ-Смолян:

№ РД-01- 113

СМОЛЯН, 22.07.2022 Г.

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян за срок от 25.07.2022 г. до 25.08.2022 г., както следва:

Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение №

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №2;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото

в Приложение № 3 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда

Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и

отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Смолян, директорите на ОДБХ – Смолян, ОД на МВР – Смолян, на началника на РУО – Смолян, на кметовете на общини в област Смолян за сведение, изпълнение и създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки съобразно техните правомощия.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Смолян пред Административен съд по реда на АПК.

На основание чл. 63, ал. 14 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

Д–Р МИМИ КУБАТЕВА

Директор на РЗИ–Смолян

22.7.2022 г.

Вирни се горе