ВАС потвърди решението на Административен съд - Смолян за кметските избори

ВАС потвърди решението на Административен съд - Смолян за кметските избори

Върховният административен съд оставя в сила решение № 283/27.11.2023 г., постановено по адм. д. № 285/2023 г. на Административен съд - Смолян, с което бе отхвърлена като неоснователна жалбата на Стефан Сабрутев, кандидат за кмет на Община Смолян срещу решение №160 - МИ /6.11.2023 г. на Общинската избирателна комисия за проведен избор за кмет на Община Смолян на 5.11.2023 г.

Припомняме, че Николай Мелемов спечели балотажа за кмет на Община Смолян, проведен на 5 ноември т.г. с преднина от 149 гласа срещу Стефан Сабрутев.

Решението на ВАС е №2684 от 6 март т.г. и е окончателно.

Публикуваме цялото решение, качено на сайта на Върховния административен съд:

Образувано е по касационните жалби на С. Сабрутев, [ЕГН], с адрес гр. Смолян, [улица] Политическа партия „Движение нашият град“, вписана в регистъра на политическите партии на СГС под ф.д. № 1654/2007 год., представлявана от председател на ИБ А. Калчев, [ЕГН], с адрес гр. Кричим, обл. Пловдив, [улица], чрез: адв. К. Марков, [ЕГН] със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения, гр. Стара Загора, [улица], против решение № 283/27.11.2023 год., постановено по адм. д. № 285/2023 год. на Административен съд – Смолян, с което е отхвърлена подадената жалба от С. Сабрутев и А. Калчев чрез адвокатите Демерджиев и Проданова от АК Пловдив, против решение № 160-тМИ/06.11.2023 год. на ОИК Смолян за проведен избор за кмет на община Смолян на 05.11.2023 год. С жалбата се релевират подробно касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК – неправилност на съдебния акт, като постановен в нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила. С касационната жалба се претендира отмяна на обжалваното съдебно решение и постановяване на решение, с което да се уважи първоначално подадената жалба, да бъде отменено решението на ОИК-Смолян и да бъде обявен за недействителен изборът на кмет на Смолян. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции.

Ответниците – Общинска избирателна комисия – Смолян, Н. Мелемов и Политическа партия „ГЕРБ“ оспорват касационната жалба в подробно изложени съображения и в проведеното съдебно заседание. Претендират потвърждаване на решението на АС – Смолян, както и присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба, защото обжалваното решение е постановено при правилно приложение на материалния и процесуалния закон. Според участващия по делото прокурор съдът е установил правилно фактическата обстановка по делото, събрал е относимите за правилното решаване на спора доказателства, като ги е обсъдил ведно с направените възражения на страните по делото и въз основа на тях е извел обосновани правни изводи. Поддържа липсата на съществени нарушения на изборния процес, съобразно тълкуването, дадено в Решение № 13/28.11.2013 г. на КС по КД № 14/2013 г., които да са основание за обявяване на недействителност на проведения избор.

Като прецени данните по делото, Върховният административен съд, четвърто отделение, намира касационните жалби за процесуално допустими – подадени от надлежни страни в преклузивния 7 – дневен срок, визиран в чл. 459, ал. 8 ИК.

Разгледани по същество касационните жалби са неоснователни по следните съображения:

С обжалваното решение № 283 от 27.11.2023 год. са отхвърлени като неоснователни подадените жалби от С. Сабрутев и Политическа партия „Движение нашият град“ срещу Решение № 160-МИ/06.11.2023 год. на ОИК – Смолян за проведен избор за Кмет на община Смолян на 05.11.2023 год. Присъдени са разноски. За да достигне до този резултат решаващият състав на Административен съд – Смолян е приел за безспорно установено по делото, че от проведеното гласуване на 05.11.2023 год. на втори тур за избор на кмет на община Смолян данните, вписани в протокола с числови данни на ОИК съответстват на съдържанието на бюлетините с разпределени гласове по кандидати и по брой гласували от избирателните списъци. При отразяване на действителните и недействителни гласове, относно броя на получените от двамата кандидати гласове, не са констатирани различия от съдържанието на вписаните в протокола с числовите данни в избирателен район 2131 – Смолян. Съдът е обсъдил наведените в жалбата твърдения досежно несъответствие на съдържанието на протоколите на всичките 89 на брой СИК с реално упражнения вот от избирателите като е извършил проверка чрез оглед на доказателствата, които са послужили като основание за вписване на тези данни в протоколите и не е установил съществени различия, които да дават основание за приемане на решаващ правен извод за касиране на изборите. Съдът е обсъдил и събраните по делото гласни доказателства, чрез показанията на свидетелите Радева и Краев, като е дал вяра на тези показания, но е счел, че те не установяват обстоятелства, които да формират еднозначен извод за повлияване на вота на 05.11.2023 год. в определена посока. В атакуваното решение е прието, че не е установена релевантна връзка между организацията на предаването на изборните книжа в помещенията на ОИК след приключване на изборния ден и резултатите от изборите. Обсъдени са показанията на свидетелят Краев, който сочи за отворени чували с изборни книжа, от които се показвали рула с книжа. Съдът е извършил оглед на събраните доказателства и е установил, че опакованите в чувалите книжа не са с нарушена опаковка. Отделно от това не е установил да е налице влияеща върху резултата от вота грешка във вписаните в протоколите на СИК резултати. Според съда установените единични грешки в тях се дължат на неточност при преброяването на бюлетините и неправилно определяне на бюлетина като недействителна/действителна. Тези резултати обаче не се различавали с вписаното в протоколите за които се твърди в т.36 от жалбата при направено паралелно преброяване от представители на ПП „Движение нашият град“.

Съставът на Административен съд Смолян е обсъдил и твърденията на жалбоподателите, релевирани извън срока за обжалване на решението на ОИК, въпреки, че е счел това за недопустимо. Установил е, че няма доказателства по делото гласуването на посочените 264 лица, за които се твърди, че са упражнили вота си без да е удостоверена тяхната самоличност, да е оказало съществено влияние върху изборния резултат. Несъответствието на вписания в избирателните списъци номер на техните документи за самоличност е довело до извода, че се касае за несъществуващи лица, каквото твърдение е наведено в съдебна зала. Несъответствието в номера на документа за самоличност би могло да се дължи и на грешка при попълването му в избирателния списък от члена на комисията, което не води до извод за допуснато нарушение, нито че е гласувало различно лице от посоченото на съответния ред в списъка. Съдът се е позовал и на обстоятелството, че в състава на секционните комисии е от различни политически партии, но в нито една от тях няма посочено такова конкретно нарушение.

Съдът е обсъдил установеното гласуване в секция №4 без премахване на отрязъка в нарушение на нормата на чл. 427, ал.5 ИК от бюлетина. За да доведе обаче такова нарушение до извод за уважаване на жалбата отново е необходимо това нарушение да е оказало влияние върху изборния резултат. В секция № 4 това кумулативно изискване не е налице. В тази секция няма проведено машинно гласуване, само с хартиени бюлетини, с резултат 18 гласа за № 55 и подадени 33 бр. бюлетини за № 7. Тези гласове за двамата кандидати не влияят върху изборния резултат, при което допуснатото нарушение няма релевантно значение.

Съдът е обсъдил наведените твърдения за нарушения в изборния процес, предизвикани от липсата на доверено изграждане на хеш-кода на машините и валидна проверка с хеш-екстрактор. Въз основа на издаденото съдебно удостоверение е направен обоснован извод, че е налице съответствие между доставения тип техническо устройство за машинно гласуване и изискванията на техническите спецификации по ОП №№ 04312-2023-0007 и 04312-2023-0008, като системият хеш код е с удостоверено съответствие.

В съответствие с доказателствата по делото съдът е счел, че в процеса на провеждане на втори тур от избора за кмет на община Смолян са били допуснати доста на брой нарушения, които в крайна сметка не са повлияли в посока да не може да бъде установена волята на избирателите.

При проверка на доводите в жалбата, с която е сезиран и след разпределена доказателствена тежест, съдът е извършил редица допустими и относими процесуални действия. В това число са приети множество писмени доказателства, събрани са гласни доказателства и съдът е извършил оглед на доказателствата, след което е пристъпил и към преброяване на гласовете. При съвкупната преценка на приобщения по делото доказателствен материал и извършения оглед на всички бюлетини, секционни протоколи и чернови, Административен съд – Смолян е формирал правилния извод, че жалбата е неоснователна и недоказана, както и че не се установяват тежки нарушения на изборния процес, водещи до опорочаване на изборните резултати за избор на кмет на община Смолян.

По делото се съдържа снимков материал на всеки един чувал с изборни книжа, направени от служители на община Смолян преди тези чували да бъдат предадени на Административен съд – Смолян. Съдът е направил оглед на чувалите и в съдебните протоколи е отразена тяхната цялост. Установяване на факта, че всичките 89 чували с изборни книжа не са с нарушена цялост е направено в откритите съдебни заседания, проведени в периода 20 – 23.11.2023 год. по административно дело № 285/2023 год. по описа на АС – Смолян, проверено е съдържанието им в присъствието на процесуалните представители на страните. От извършения оглед на бюлетините в съдебно заседание е видно, че намиращите се в чувала пакети с надпис „действителни“, пакет с надпис „недействителни бюлетини“ и пакет с надпис „ не подкрепям никого“ са били здраво опаковани и облепени с тиксо.

С отговора на касационната жалба са представени два броя справки, от които е видно, че всички лица, за които жалбоподателите твърдят, че са „фантоми“ и личните им данни не са коректни, всъщност са лица, които са имали право да гласуват в проведените избори на 05.11.2023 год. От направените справки в ГРАО във връзка с представения в съдебно заседание списък с 31 лица, се установява, че тези лица имат право да гласуват и отговарят на изискванията на чл.396 от ИК. От допълнително направените справки и за останалите 94 лица от представения втори списък, за тях също е установено, че имат право да гласуват на територията на община Смолян.

Констатирани са отделни случаи, в които действително са допускани технически грешки при изписването на ЕГН-то или №-ра на личната карта, като в някои случаи е пропусната една цифра или две съседни цифри са разместени, а в други случаи се касае за сгрешена една цифра, но тези технически грешки не са попречили да се индивидуализира избирателя, защото всички останали лични данни съответстват.

Удостоверяването на самоличността се извършва от един член на СИК, който проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената (собствено, бащино и фамилно) и постоянния адрес от личната карта с отпечатаните данни в избирателния списък и едновременно с това установява дали има съвпадение между образа на явилото се лице и снимката от документа за самоличност.

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ИК „При изпълнение на своите правомощия членовете на секционната избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс“. Съставите на СИК са назначени по предложение на всички парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание, след проведени консултации и съобразно полагащата им се квота. Освен това, по време на гласуването в изборното помещение, са присъствали застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, което само по себе си е механизъм за самоконтрол и гаранция, че няма злоупотреби и предполага невъзможност да бъдат допуснати да гласуват „фантоми“. Представените справки и съдържащото се в тях изследване на избирателните списъци не са оспорени от жалбоподателите, напротив и за тях е изразено становище за приемането им по делото като относими.

Относно твърдението за липса на видеонаблюдение в някои секции и значимостта на този елемент от изборния процес, следва да се има предвид, че видеозаснемането/видеонаблюдението на процеса на преброяване на бюлетините и попълване на секционния протокол, е въведено от законодателя за повишаване на публичността при процеса на преброяване на гласовете и не е елемент от фактическия състав, който трябва да бъде осъществен за да се приеме, че изборите са протекли законосъобразно. Дори и в някоя от СИК видеонаблюдението да не работи, това не би могло да доведе до опорочаване на изборния резултат от въпросната секция, защото резултата от гласуването се отразява в протокола по чл. 432 от ИК, а не във видеозаписа. Ето защо, дори някоя бюлетина да не се вижда ясно на камерата или някой от членовете на СИК да е застанал пред камерата и по този начин да е препятствал възможността за проследяване процеса на преброяване на бюлетините, това не се възприема за съществен порок на избирателния процес. Както и да е извършено преброяването, следва да се приеме, че след като нито един от членовете на СИК, които са представители на различни политически партии и коалиции, не е вписал в протокола по чл. 432 от ИК своите възражения, то резултатите, отразени в този протокол, следва да бъдат кредитирани. Видеонаблюдението е едно допълнително средство за публичност и контрол на изборния процес, но в никакъв случай не е основно и определящо за законосъобразността на вота на избирателите.

Смолянският административен съд е съобразил, че оспорването на протоколите, които представляват официални удостоверителни документи по смисъла на чл. 179 ГПК и се ползват с материална доказателствена сила става по правилата на чл. 193 ГПК. Доказателствената тежест се носи от страната, която оспорва официалния документ, а в случая, въпреки дадените от съда указания, не са установени твърденията и поради това оспорването е признато за недоказано.

Настоящата инстанция намира за неоснователно твърдението на жалбоподателите за допуснато нарушение при формиране състава на ОИК Смолян и наличието на конфликт на интереси. ОИК Смолян е назначена с Решение № 2291 – МИ/08.09.2023 год. на ЦИК, влязло в законна сила, състояща се от 11 членове. Съгласно разпоредбата на чл.85,ал.4 от ИК Общинската избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. Посочената в касационната жалба разпоредба на чл.457, ал.7 от ИК не съществува в действащия Изборен кодекс.

Твърди се незаконосъобразна и неправомерна логистична подкрепа и помощ на определени лица в изборния ден и имплицитна (и явна) агитация за гласуване в полза на спечелилия кандидат за кмет. Твърдят се допуснати нарушения, свързани с преброяването на бюлетините с резултатите за двамата кандидати, недействителните бюлетини и тези с избор „Не подкрепям никого“.

Във връзка с тези твърдения са събрани гласни доказателства, които не установяват категорично допуснати нарушения. По делото са приобщени прокурорски преписки, от които недвусмислено се установява липсата на допуснати такива нарушения, поради което производството е прекратено. Изискани са допълнителни писмени доказателства от ЦИК, ОИК – Смолян, Окръжна прокуратура – Смолян, ОДМВР – Смолян, ДПЛПР – „Проф. д-р Тодор Ташев“ с. Петково, общ. Смолян, ДПЛПР – с. Ровина, общ. Смолян и Дом за стари хора – с. Фатово, общ. Смолян, ТЗ „ГРАО“. Установено е, че гласували са само лицата, имащи право на глас.

В настоящото съдебно производство, жалбоподателите не доказаха наведените от тях с касационната жалба твърдения за допуснати груби нарушения на изборния процес, водещи до опорочаване на изборния резултат в община Смолян. Правилно и законосъобразно Административен съд Смолян е стигнал до извода, че визираните в жалбата пороци на Решение № 160-МИ/ 06.11.2023 год. на ОИК – Смолян, не са налице. Противно на твърденията в касационната жалба, оспорения съдебен акт на Административен съд Смолян, не страда от пороци. За да бъде обявен изборът за недействителен, следва съдът да установи, че изборният процес е протекъл в нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното право – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване – чл. 10 от Конституцията на Република България, и нарушенията трябва да са в такава степен тежки, че да опорочават изцяло изборния процес и общия резултат от изборите. Важно е обстоятелството, че не всяко нарушение води до недействителност на изборните резултати, а само това, което се е отразило на вота на избирателите. При произвеждане на изборите за кмет на община Смолян на втори тур на 05.11.2023 год., са спазени установените в Конституцията и Изборния кодекс основни принципи за общо, равно и пряко избирателно право на всички лица имащи право на глас на територията на община Смолян, като не са установени нарушения при преброяването и отразяването на изборните резултати, както и при обявяване на решението на ОИК-Смолян за избор на кмет на Община Смолян. При тази установеност по делото, правилно съдът е приел, че с атакуваното решение на ОИК – Смолян е обявен изборен резултат, който отговаря на получения при произвеждане на изборите, поради което го е потвърдил.

Обжалваното Решение № 283/27.11.2023 год., постановено по адм.дело № 285/2023 г. по описа на АС – Смолян, е правилно. При постановяването му не са осъществени нарушения, съставляващи касационни основания, които изискват неговата отмяна. Въз основа на цялостно изяснена фактическа и правна обстановка, след обсъждане аргументите на страните и правнорелевантните факти, първоинстанционинят съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да остане в сила.

Страните претендират разноски по приложени списъци с доказателства за тяхното изплащане.

При този изход от процеса, разноски се дължат за ответниците по делото – Общинска избирателна комисия – Смолян, Н. Мелемов и Политическа партия „ГЕРБ“. Общинска избирателна комисия – Смолян е представлявана в производството от адвокат Р. Чакърова, която е представила списък с разноски и доказателства за заплащането на 3000 лв., която сума следва да се присъди. Ответникът Н. Мелемов е представляван в настоящето производство от адвокат С. Николова и адвокат В. Русева. Представен е списък с разноски за заплащането на сумата от 6500 лв. за един адвокат и доказателства за заплащането й, която сума за един адвокат следва да се присъди. Ответникът Политическа партия „ГЕРБ“ се е представлявала от адвокат А. Стефанов, който е представил списък и доказателства за заплащане на сумата от 2400 лв., която следва да се присъди.

При изхода от спора, касационните жалбоподатели С. Сабрутев, [ЕГН], с адрес гр. Смолян, [улица] Политическа партия „Движение нашият град“ следва да бъдат осъдени да заплатят общо сумата от 11900 лв.

На основание на горното и на чл. 459, ал. 8 ИК във връзка с чл. 221, ал. 2, изречение първо, предложение първо АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 283/27.11.2023 год., постановено по адм. д. № 285/2023 год. на Административен съд – Смолян.

ОСЪЖДА С. Сабрутев, [ЕГН], с адрес гр. Смолян, [улица] Политическа партия „Движение нашият град“ да заплатят на Общинска избирателна комисия – Смолян разноски по делото в размер на 3000 лв.

ОСЪЖДА С. Сабрутев, [ЕГН], с адрес гр. Смолян, [улица] Политическа партия „Движение нашият град“ да заплатят на Н. Мелемов сумата от 6500 лв.

ОСЪЖДА С. Сабрутев, [ЕГН], с адрес гр. Смолян, [улица] Политическа партия „Движение нашият град“ да заплатят на Политическа партия „ГЕРБ“ сумата от 2400 лв.

Решението е окончателно.

Вирни се горе