В Златоград стартира система за разделно събиране на биоразградими отпадъци

В Златоград стартира система за разделно събиране на биоразградими отпадъци

През месец октомври 2021 г. ще стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци. На определени места, съгласно изготвена схема, ще бъдат разположени 60 броя кафяви контейнери с надпис „САМО ЗА РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК”. Контейнерите ще се обслужват със специализирана техника, съгласно обявен график. Събраните биоразградими отпадъци ще се транспортират до въведената в експлоатация новоизградена компостираща инсталация на територията на Регионално депо гр. Мадан, за производство на компост. Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставяни в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Златоград, панел „Управление на отпадъците” и ще бъде раздадена на всички домакинства.

Общинска администрация Златоград призовава жителите на всички населени места в общината, да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Златоград.

Вирни се горе