В Смолян се проведе информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци

В Смолян се проведе информационна кампания за популяризиране на   схеми за разделно събиране на отпадъци

Alternave text

В периода 12 - 15 март 2024 г. в гр. Смолян се проведе Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци.

Кампанията беше реализирана по следния график:

• 12 – 13 март 2024 г.: Читалище „Христо Ботев-1871“

• 13 – 14 март 2024 г.: Сесийна зала на община Смолян

• 14 – 15 март 2024 г.: Читалище „Кирил Маджаров-1866“

В събитията участваха редица заинтересовани граждани, които бяха запознати с основните методи за разделно събиране на три типа отпадъци: биоразградими отпадъци, строителни отпадъци и излезли от употреба гуми, както и с начините за тяхното рециклиране и повторно използване. Представени бяха практически насоки за компостиране на биоразградими отпадъци в домакинствата като на желаещите лица бяха раздадени безплатни домашни компостери. Повишена беше усведомеността на лицата по отношение на полезните приложения на отпадъците вследствие на тяхната повторна употреба.

Събитието е организирано от община Смолян в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT- 3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.“.

В резултат от изпълнението на проекта, с активното участие на всички жители на общината, ще бъдат постигнати следните цели, които ще подобрят в значителна степен качеството на околната среда:

• схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата ще бъде въведена в община Смолян, която ще обхване 150 домакинства;

• схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци ще бъде въведена в община Смолян и по този начин ще бъде предотвратено депонирането на около 100 т. строителни отпадъци през първата година след края на проекта;

• схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми ще бъде въведена в община Смолян като така ще се предотврати депонирането на около 17 т. такива отпадъци през първата година след края на проекта.

Alternati text

Alterne text

In the period March 12 - 15, 2024 in the city of Smolyan an Information campaign to promote separate waste collection schemes took place.

The campaign was conducted according to the following schedule:

• March 12-13, 2024: "Hristo Botev-1871" Community Center

• March 13-14, 2024: Session Hall of Smolyan Municipality

• March 14-15, 2024: "Kiril Madzharov-1866" Community Center

A significant number of interested citizens participated in the events, who got familiar with the main methods for separate collection of three types of waste: biodegradable waste, construction waste and end-of-use tires, as well as with the ways of their recycling and reuse. Practical guidelines for composting biodegradable waste in households were presented and free home composters were distributed to the interested persons. The awareness of the individuals regarding the beneficial uses of the waste due to its reuse was increased.

The event is organized by the municipality of Smolyan under project No. BGENVIRONMENT-3.002-0004 "Establishment of municipal schemes for separate collection and recycling of waste on the territory of the Municipality of Smolyan and the Municipality of Banite", according to procedure BGENVIRONMENT-3.002, Open invitation No. 2 "Circular economy and resource efficiency", under Result 3 "Improved management of resources at municipal level (circular economy)" of the Program "Environmental protection and climate change", financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021".

As a result of the project, with the active participation of all residents of the municipality, the following goals will be achieved, which will significantly improve the quality of the environment:

• a scheme for separate collection and utilization of biodegradable waste from households will be implemented in the municipality of Smolyan, which will cover 150 households;

• a scheme for separate collection and recycling of construction waste will be implemented in the municipality of Smolyan, and in this way the landfilling of about 100 tons of construction waste will be prevented in the first year after the project end;

• a scheme for separate collection and recycling of waste from used tires will be implemented in the municipality of Smolyan, thus preventing the landfilling of about 17 tons of such waste in the first year after the project end.

Ave text

Вирни се горе