В Смилян се проведе Информационна кампания за популяризиране на разделното събиране и рециклиране на строителни отпадъци в община Смолян

В Смилян се проведе Информационна кампания за популяризиране на разделното събиране и рециклиране на строителни отпадъци в община Смолян

Alte text

В периода 13 - 14 март 2024 г. в Ритуалната зала на Кметството в с. Смилян се проведе Информационна кампания за популяризиране на схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци на територията на община Смолян

В събитието участваха жители на село Смилян, които бяха запознати с методите за разделно събиране основно на строителни отпадъци, а в допълнение и на излезли от употреба гуми и биоразградими отпадъци. Презентирани бяха както начините за рециклиране на строителните отпадъци, така и начини за рециклиране на излезли от употреба гуми и за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Повишена беше усведомеността на лицата по отношение на полезните приложения на отпадъците вследствие на тяхната повторна употреба. Допълнително бяха представени практически насоки за компостиране на биоразградими отпадъци в домакинствата като на желаещите лица бяха раздадени безплатни домашни компостери.

Събитието е организирано от община Смолян в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT- 3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.“.

В резултат от изпълнението на проекта, с активното участие на всички жители на общината, ще бъдат постигнати следните цели, които ще подобрят в значителна степен качеството на околната среда:

• схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата ще бъде въведена в община Смолян, която ще обхване 150 домакинства;

• схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци ще бъде въведена в община Смолян и по този начин ще бъде предотвратено депонирането на около 100 т. строителни отпадъци през първата година след края на проекта;

• схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми ще бъде въведена в община Смолян като така ще се предотврати депонирането на около 17 т. такива отпадъци през първата година след края на проекта.

Alternive text

Ae text In the period March 13 - 14, 2024 in the Ritual Hall of the City Hall in the village of Smilyan an Information campaign to promote a scheme for separate collection and recycling of construction waste оn the territory of the municipality of Smolyan was conducted.

The residents of the village of Smilyan who participated in the event became familiar with the methods of separate collection of mainly construction waste, and in addition, biodegradable waste and end-of-use tires. Both the ways to recycle construction waste and also ways to recycle end-of-use tires and to utilize biodegradable waste were presented. The awareness of the interested persons regarding the beneficial uses of the waste due to its reuse was increased. Practical guidelines for composting biodegradable waste in households were presented in addition and free home composters were distributed to interested persons.

The event is organized by the municipality of Smolyan under project No. BGENVIRONMENT-3.002-0004 "Establishment of municipal schemes for separate collection and recycling of waste on the territory of the Municipality of Smolyan and the Municipality of Banite", according to procedure BGENVIRONMENT-3.002, Open invitation No. 2 "Circular economy and resource efficiency", under Result 3 "Improved management of resources at municipal level (circular economy)" of the Program "Environmental protection and climate change", financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021".

As a result of the project, with the active participation of all residents of the municipality, the following goals will be achieved, which will significantly improve the quality of the environment:

• a scheme for separate collection and utilization of biodegradable waste from households will be implemented in the municipality of Smolyan, which will cover 150 households;

• a scheme for separate collection and recycling of construction waste will be implemented in the municipality of Smolyan, and in this way the landfilling of about 100 tons of construction waste will be prevented in the first year after the project end;

• a scheme for separate collection and recycling of waste from used tires will be implemented in the municipality of Smolyan, thus preventing the landfilling of about 17 tons of such waste in the first year after the project end.

Alternatiext

Вирни се горе