В района на Добруджа нетният доход на декар притежавана земеделска земя достига равнища над 200 лв., а пазарната цена над 5000 лв./дка

В района на Добруджа нетният доход на декар притежавана земеделска земя достига равнища над 200 лв., а пазарната цена над 5000 лв./дка

В някои кооперации в района на Добруджа и по-конкретнo в земеделска организация, обработваща землища в община Балчик, производителността на труда през последните 10 години средно е около 8 пъти по-висока от тази в селското стопанство в България и около 3,3 пъти по-висока от тази в ЕС, коментираха Стефан Бянов, сертифициран оценител и д-р Иво Костов, сертифициран оценител и член на Американското общество на оценителите (ASA), Полското научно дружество на недвижимите имоти (TNN) и Камарата на независимите оценители в България. Tе взеха участие в пленарното заседание на 37-та международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”, организирана по традиция ежегодно от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” при Икономически университет – Варна.

Други по-важни акценти, оформени по време на дискусията за земеделската земя, са:

В района на Добруджа и конкретно в земеделска организация, обработваща землища в община Балчик, съществува ясно изразен възходящ тренд както по отношение на общия нетен доход на декар притежавана земя (ръст приблизително 1000% за последните 20 години, т.е. средногодишно по 50%, като доходът включва рента/аренда и дивидент за член-кооператорите), така и на индикативната стойност на земеделската земя (ръст приблизително 1800% за същия период, т.е. ръст средногодишно по 90%). Тези резултати са несравними с алтернативни инвестиции в земеделска земя или в друг тип недвижими имоти в България, а и в други части на Европа;

След 2014 г. ръстът на стойността на земята надвишава този на общия нетен доход. Тази тенденция кореспондира с определящата роля на рентата/арендата (дохода), както и с твърдението в предишни публикации на оценителите, че земеделската земя се е приемала за подценен актив, но същевременно е имала голям потенциал за бъдещо нарастване на стойността. Ръстът в стойността на земеделската земя след 2014 г. се дължи и на други фактори (освен на дохода), а именно: ниската доходност на банковите депозити и държавните ценни книжа; високите пазарни цени на земеделската земя в Европа и по света; високите нива на инфлация в България и в региона;

През стопанската 2020/2021 г. ръстът в стойността на земеделската земя и общия нетен доход на декар притежавана земя се дължи предимно на ръста на цените на земеделската продукция в България и на световните пазари;

Фактическите пазарни цени на земеделската земя в землища в община Балчик към месец септември 2022 г. минават нивото от 5000 лв./дка, което равнище се явява върхово за страната, базирано и на високия нетен доход от земите в този район, който е над 200 лв./дка по данни на двамата оценители.

Вирни се горе