В Баните организират информационни събития по екологичен проект

 В Баните организират информационни събития по екологичен проект

На 10.07.2023г. (понеделник) и 11.07.2023г. (вторник) община #Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 1. Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на два броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци на територията на община Баните, Компонент 1.2 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на един брой двудневна информационна кампания една година след въвеждане на схемата за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от изпълнението на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитията ще се проведат от 10.00 часа на площад „6- ти май“ в централна част на с.Баните и включват следните мероприятия:

10,00-10,30 часа Регистрация на участниците.

10,30 – 10,45 часа Приветствие на Кмета на Община Баните, Павлин Белчев

10,45 -13,00 часа Отчитане на резултатите от изпълнение на Работен пакет 4: Дейност 4.1 Провеждане на кампании за популяризиране на схемата за раделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци на територията на община Баните.

13,00 – 14,00 часа Дискусия – ползи, предимства от домашно компостиране, употреба на компоста и други.

14,00 – 14,30 часа Закриване на събитието.

14,30 – 15,30 часа Кафе-пауза.

Вирни се горе