Услугата “Топъл обяд“ в Община Доспат ще се предоставя до 2025г.

Услугата “Топъл обяд“ в Община Доспат ще се предоставя до 2025г.

Кметът на Община #Доспат инж. Елин Радев подписа Административен договор № BG05SFPR003-1.001-0082-С01 с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграия“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, за продължаване на предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ и през следващите 3 години за периода от 01.10.2022 год. до 30.09.2025 год.

Услугата се предоставя на 140 лица от общината в кухните на Детските градини по населените места без прекъсване всеки работен ден на територията на цялата Община и включва осигуряване на топъл обяд на стойност 3,20 лв. (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) и реализиране на съпътстващи мерки.

Основната цел е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Целеви групи, които могат да получат подкрепа по проекта са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. скитащи и бездомни лица;

  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Общата стойност на проект BG05SFPR003-1.001-00082 „Топъл обяд в Община Доспат” е 385 593,60 лв., финансирани от Европейски социален фонд плюс по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

Срокът на изпълнение на договора е до 30.09.2025 г.

Във връзка с гореизложеното Община Доспат уведомява всички заинтересовани лица, че прием на заявления – декларации е ПОСТОЯНЕН за ползване услугата „Топъл обяд” в община Доспат.

Всички лица, желаещи да ползват социалната услуга, следва да попълнят и подадат Приложение № 1: Заявление – декларация и Приложение: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /по образец/, необходимите документи за кандидат-потребителите може да изтеглите от интернет страницата на Община Доспат или да получите на място в деловодството на Община Доспат, както и в Кметствата по населени места: с. Барутин, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Бръщен, с. Црънча.

Вирни се горе