Условия за ползване на данъчни облекчения за деца

Условия за ползване на данъчни облекчения за деца

Изплатен облагаем доход през 2021 г. и липса на задължения са сред условията за ползване на данъчните облекчения за деца, обръщат внимание от офиса на НАП в Смолян. За да ползва облекченията за деца, физическото лице /включително едноличен търговец/ трябва през тази година да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци /данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец/. Хората без доходи или само с необлагаеми такива /обезщетения за майчинство и безработица/, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи други родител, ако той отговаря на условията, допълват от НАП в Смолян.

Друго изискване е липсата на задължения към държавата – данъци, осигурителни вноски или други вземания, като например глоби, които са изпратени за събиране в НАП. Ако родителят има такива, следва първо да ги погаси, преди да представи документите за ползване на облекчението. Също така лицето трябва да е родител, приемен родител или настойник на дете, което е под 18 години, навършило е пълнолетие или е родено през 2021 г. и се отглежда в семейство.

Новите, по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждани се отнасят само за доходите от тази година и могат да се ползват по два начина. Това става с подаване на декларация при работодателя в срок до 31 декември 2021 г. или в НАП в срок от 10 януари до 3 май 2022 година. Ако родителят избере да ползва данъчното облекчение за деца през работодателя, ще получи парите до 31 януари 2022 г. В случай, че реши да направи това чрез НАП, след проверка, приходната агенция възстановява данъка в едномесечен срок от датата на подаване на годишната данъчна декларация.

От офиса на НАП в Смолян припомнят сумите, с които тази година е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13500 лв. за три и повече деца, като родителите ще получават съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е 900 лв.

Вирни се горе