Удължен период за прием по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград

Удължен период за прием по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград

С решение на УС на МИГ Кирково-Златоград е удължен приема на проектни предложения по мярка 4,2 от местната Стратегия. Тези проекти са предназначени за преработка, предлагане на пазара, маркетинг и развитие на земеделски продукти. Кандидатите могат да представят свои предложения за внедряване на нови мощности, продукти или технологии, подобряване на енергийната ефективност и подобряване качеството на храните.

Чрез проектите могат да се закупуват машини и оборудване, може да се изграждат, придобиват или ремонтират сгради, могат да се придобиват нематериални активи, както и да се осигуряват услуги за проектиране и консултиране.

Първоначалният двумесечен период на прием, с Решение на УС на МИГ от 29.12.2022 г, е удължен до 28.02.2023 г.

Повече информация е налична в ИСУН 2020, където е и електронното кандидатстване, на адрес

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/5aa7f85f-062f-4f40-b551-09c39c6f7558

Вирни се горе