Удължават срока за кандидатстване за саниране на жилищни сгради по ПВУ

Удължават срока за кандидатстване за саниране на жилищни сгради по ПВУ

Срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд - Етап II" е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От ведомството дават възможност сдруженията на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега. От МРРБ посочват, че към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. След това общините трябва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН до 28 март.

Целта на инвестициите, които ще бъдат направени, за да се изпълнят предписаните мерки за всяка одобрена по процедурата сграда, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление "В". Те ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка, проведена след приключване на необходимите строително-монтажни работи. Затова обръщаме внимание, че всички получени средства ще подлежат на възстановяване, в случай че заложените индикатори за даден блок не бъдат постигнати.

Вирни се горе