Училището в Късак спечели проект „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” в размер 10 000 лв.

Училището в Късак спечели проект „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” в размер 10 000 лв.

Училището в село Късак спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Образователната институция е единственото училище от област Смолян, класирало се за финансиране на проектно предложение „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” от Начален етап в размер 10 000 лева. Училището предоставя възможност за целодневно обучение и всички ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден. Дейностите по проекта обхващат оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, както и осигуряването на консумативи и материали, книги за обезпечаване на работата на учениците в часовете за дейности по интереси, осигуряването на образователни, възпитателни и забавни игри за групова и индивидуална работа на учениците в часовете за организиран отдих и занимания по интереси.

С Решение № 285 от 20 април 2020 г. на МС са одобрени националните програми за развитие образованието. Предоставят се много възможности за подобряване на материално- техническата база, информационни и компютърни технологии, иновативни подходи, квалификация на педагогическите специалисти и др. Съобразно потребностите и интересите си, учебните заведения имат възможност да внасят проектни предложения, с чиито средства да подобрят и изградят модерна и привлекателна среда за своите възпитаници.

След направените анализи и обобщения за резултатите за изминалата учебна година, в която COVID обстановката наложи преминаването на дистанционно обучение се установи, че резултатите от учебната дейност на учениците са се повишили с около 0,20 в сравнение с минали учебни години. Увеличил се е броят на отличниците, те са с 10 ученици повече и са 57 % от всички ученици в училището. Динамичната обстановка и променящата се ситуация ще предостави нови предизвикателства пред училищата и през новата учебна година. Необходимо е всяко учебно заведение да има алтернативни варианти за присъствено и дистанционно обучение, които да прилага съобразно ситуацията. Квалификациите и обученията на педагогическите екипи, могат да се организират съобразно изискването за дигитализация на образованието- новите информационни и комуникационни технологии, които се използват в училище. Учениците също трябва да бъдат добре подготвени за едно бъдещо онлайн обучение, за да се избегне психологическият фактор от стреса за несправяне с поставените задачи.

12 ученици се обучаваха и придобиха базови компютърни умения и умения за напреднали по проект „Образование за утрешния ден”, като училището получи интерактивен дисплей за работа в часовете. Всички ученици от училището получиха Грамоти за отлично и много добро представяне в периода на дистанционното обучение.

Вирни се горе