УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

През учебната 2023-2024 година се реализира проект “Европейско училище за всички деца” с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000118919, програма “Еразъм+”, КД1, сектор „Училищно образование“.

В периода 01.07. - 06.07. 2024г. трима преподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Смолян  – Даниела Лалова, главен учител и преподавател по български език и литература, Надежда Станкова,  старши учител и координатор на проекта, Димитрия Терзиева – учител по английски език, се включиха в структуриран курс „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ във Флоренция, Италия.

Участниците имаха възможност да се запознаят с дигитални инструменти за работа в класната стая, да опознаят културата и историята на града, да работят в международни екипи и да създадат контакти за бъдещи партньорства на европейско ниво.Програмата включваше както теоретични знания, така и  практически умения за интегриране на технологиите в работата по различни учебни предмети. Особен акцент беше поставен върху възможностите на изкуствения интелект за преподаване и учене. Друг интересен момент в обучението е придобиване на умения за създаване на подкаст. Участниците използваха различни инструменти за сътрудничество и креативност при реализирането на конкретни задачи по време на сесиите.

Учителите, участващи в обучението, се запознаха  с условията на преподаване и  учене в европейските страни, развиха социални умения, междукултурно сътрудничество и разшириха познанията си за културата и историята на Флоренция. По време на обучението бяха споделени добри европейски практики за използване на технологиите за мотивиране на учениците и ангажираност в учебния процес.

Придобитите знания и предоставените образователни ресурси ще бъдат споделени с останалите колеги от училището при провеждане на вътрешноинституционално обучение за повишаване на професионалните  компетентности.

Участието в този курс  бе сертифицирано и даде възможност на учителите да обменят  добри практики за работа в екип от осем европейски училища. Проектът „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ е една възможност за професионално развитие и усъвършенстване на ключовите компетентности на учителите.

За повече информация може да отворите линка: https://wakelet.com/wake/dIpNnkO6d9qvThhYKWST4Текст на връзката

Alternativeext

Вирни се горе