УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПОЛУЧИХА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПОЛУЧИХА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В началото на учебната година Община Смолян, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) достави компютърно оборудване и принадлежности на партньорите по проекта, както следва:

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – ГР. СМОЛЯН

2 бр. лаптопи;

1 бр. интерактивна дъска.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕСЕЛУШКО“ – ГР. СМОЛЯН

1 бр. лаптоп;

1 бр. интерактивна дъска;

1 бр. мултифункционално устройство.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ - С. СМИЛЯН

1 бр. мултифункционално устройство;

1 бр. интерактивен дисплей.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ – ГР. СМОЛЯН

6 бр. лаптопи;

2 бр. интерактивни дъски;

1 бр. видеопроектор;

1 бр. прожекционен екран;

1 бр. мултифункционално устройство.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - С. СМИЛЯН

10 бр. лаптопи;

1 бр. мултифункционално устройство.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СМОЛЯН

20 бр. лаптопи;

6 бр. интерактивни дъски;

4 бр. видеопроектори;

4 бр. прожекционни екрани;

1 бр. мултифункционално устройство.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

11 бр. лаптопи;

2 бр. интерактивни дъски;

1 бр. мултифункционално устройство.

Оборудването е доставеното по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 във връзка с изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“ по проекта и ще бъде използвано при обучението на децата и учениците с цел:

запознаване на децата в ранна възраст със съвременните ИКТ и техните възможности;

развитие на интереса в децата и учениците към тях, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация;

използване в образователния процес на по-голям кръг образователни ресурси, включително мултимедийни и интерактивни, което ще допринесе за подобряването му и повишаване интересите на децата.

Вирни се горе