Ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Смолян посетиха горския разсадник на ДГС-Смилян в с. Бърчево

Ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Смолян посетиха горския разсадник на ДГС-Смилян в с. Бърчево

Ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Смолян посетиха горския разсадник на ДГС-Смилян в с. Бърчево. Децата дейно се включиха в каузата на кампанията „Залесявайки, променяме света!“. Те се запознаха с работата на лесовъдите, с начина на отглеждане на коледните дръвчетата, както и на другите дървесни видове. Под формата на забавен урок по горска педагогика, децата получиха нови знания за значението на горите за околната среда и човека. Малките посетители на разсадника научиха какви са начините за възобновяване на българската гора и защо е важно да я пазим и да се грижим за нея и горските обитатели.

Събитието е част от Проект №BG16M1ОP002-3.035-0004, изпълняван „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавнo предприятие.“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Бенефециент по проекта, който е на стойност 6 471 768,70 лв., е ЮЦДП. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 08.12.2022 г., като дейностите трябва да приключат до 31.12.2023 г.

В проекта са предвидени:

Лесокултурни дейности: почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури, ограждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения (отгледни сечи) без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, както и събиране, добив, обработка и съхранение на горски репродуктивни материали.

Ремонти на сгради, доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско-дървесни видове с голям капацитет - в горска семедобивна база гр. Чепеларе.

Изграждане на капково напояване върху площ от 14,3 ха. на територията на ДГС – Асеновград.

Доставка на техника-специализирани трактори с прикачен инвентар, телескопични кастрачки, ножици за маточници, фреза за раздробяване на дънери, бензиномоторни триони, мотоблок- фрези, мулчер, хидромотор със свредло, моторни свредели и храсторези.

Южноцентрално държавно предприятие стопанисва 715 661 ха държавни горски територии, от тях 429 494 ха (60 %) попадат в защитени зони по Натура 2000.

С проекта са предвидени дейности, насочени към подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на три милиарда нови дървета в ЕС при пълно зачитане на екологичните принципи“.

Изпълнението на дейностите по проекта, освен прякото благоприятно въздействие върху горските местообитания, ще създаде и по-добри условия за редица застрашени видове, обитаващи горите, а също така ще допринесе за по-добра свързаност на защитените зони по Натура 2000. Всички дейности са съгласно одобрените горскостопански планове на предприятието. По проекта ще бъдат изпълнени дейности, вкл. в ЗЗ по Натура 2000 части от "Родопи Западни", „Река Марица“, ,,Река Мечка", „Родопи Източни”, "Попинци", "Река Въча Тракия", "Средна гора", "Родопи-Средни", „Река Стряма“, „Река Пясъчник", ,,Централен Балкан-буфер". Предвидено е и закупуване на техника и оборудване, както и подобряване на сградния фонд на горските разсадници и семедобивна станция, с което ще се повиши капацитета им и ще се подобрят условията на труд.

С цел популяризиране значението на горите за околната среда, дейностите по възобновяване на българската гора, както и повишаване на екологичната култура на населението и ангажираността му към съхраняването на естественото биоразнообразие е предвидена информационна кампания.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат създадени 154,6 хектара нови гори.

Целта на проектното предложение е да се подобри природозащитното състояние на горски природни местообитания и да се подпомогнат екосистемните услуги, предоставяни от горите на територията на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, чрез прилагане на мерки по събиране на горски репродуктивни материали около 2800кг. шишарки от бял и черен бор, и 2260 кг. жълъди от различни видове дъб; поддържане на около 82,3 ха вегетативни и генеративни семепроизводствени градини и маточници; почистване на площи за залесяване около 99,26 ха; подготовка на почва за залесяване около148,1 ха; залесяване около 154,6 ха; попълване на горски култури около 39,94 ха; отглеждане на горски култури около 1064,33 ха; ограждане на горски култури около 10428 л.м; отглеждане на млади насаждения без материален добив около 258 ха и подпомагане естественото възобновяване около 98 ха; популяризиране значението на горите за околната среда и човека, дейностите по възобновяване на Българската гора.

Специфичните цели, които проектното предложение си поставя да постигне са:

1.Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на негативните последици от измененията на климата.

2.Повишаване капацитета на стопанствата за производство на посадъчен материал.

3.Подобряване на стопанисването на горите.

4.Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие в горските територии.

Достигането на целите ще допринесе за постигане на специфичната цел на приоритетна ос 3 на оперативната програма („Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“).

Вирни се горе