Ученическо състезание „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” Смолян 2024

Ученическо състезание „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” Смолян 2024

На 29.04.2024 година от 10.00 часа в РДПБЗН Смолян, ул. „Петър Берон“ 7 ще се проведе общинско и областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ Смолян – 2024 г.

           Участието в ученическото състезание е отборно. Участниците са на възраст 13 - 14 години. Всеки отбор се състои от четирима състезатели.

           Състезанието включва теоретическа и практическа част. 

           Теоретическата част е проверка на усвоените теоретични знания     от I до VII клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели.                

            Въпросите в теста са групирани в следните раздели:

               Природни бедствия;

Промишлени аварии и катастрофи;

Индивидуални и колективни средства за защита;

Пожарна безопасност;

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението;

Първа помощ.

            Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора /четвъртия е резерва/. 

            Практическата част на състезанието се осъществява в учебни центрове по теми и учебни въпроси. 

            БЧК - Смолян ще вземат участие с демонстрации по „Първа помощ“.

            Отборът класирал се на първо място на областно ниво ще вземе участие в националното състезание, което ще се проведе в гр. Велико Търнов в края на месец юни 2024 г.

**П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ**

“ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” - 29.04.2024г.

Програма за провеждане на състезанието:

1.До 10.00 часа

Пристигане на отборите в гр. Смолян.

Място на провеждане: РДПБЗН, ул. „Петър Берон“ 7;

2.10.00 – 10.15 часа

Техническа конференция с ръководителите на отбори в заседателна зала – РДПБЗН;

3.10.30 – 11.05 часа

Решаване на тест- зала в РДПБЗН;

4.11.15 часа

Откриване на практическата част - Чрез състезателни игри проверка на практическите умения, бързината и съобразителността на участниците;

              Проверка на практическите умения, чрез състезателни игри, по учебни центрове: 

І-ви УЧЕБЕН ЦЕНТЪР: „Защита при бедствия”.

1.Действия на учениците при наводнение.

ІІ-ри УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти” или други извънредни ситуации и катастрофи.

1.Индивидуални средства за защита: Детски противогаз ДП-2 и ДП-1 - определяне на ръста, подготовка за работа, проверка на изправността му, поставяне, снемане и поставяне в торбичка за съхранение.

2.Херметизация на врати, прозорци и отдушници.

3.Защита на хранителни продукти от радиоактивно замърсяване.

III-ти УЧЕБЕН ЦЕНТЪР: „Пожарна безопасност”

1.Уреди за първоначално пожарогасене и начин на действие с тях;

2.Ликвидиране огнище на пожар с кофпомпа.

5.14.00 часа

Обявяване на резултатите и закриване на състезанието.

Вирни се горе