УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” СМОЛЯН - 2023

УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА  ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”   СМОЛЯН - 2023

На 04.05.2023 година от 10.00 часа в РДПБЗН –Смолян, ул. „Петър Берон“ №7 ще се проведе общинско и областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ Смолян – 2023 г.

Участието в ученическото състезание е отборно. Участниците са на възраст 13 - 14 години. Всеки отбор се състои от четирима състезатели.

Състезанието включва теоретическа и практическа част.

Теоретическата част е проверка на усвоените теоретични знания от I до VII клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели.

Въпросите в теста са групирани в следните раздели:

Природни бедстви

Промишлени аварии и катастрофи; Индивидуални и колективни средства за защита;

Пожарна безопасност;

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението;

Първа помощ.

Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора /четвъртия е резерва/.

Практическата част на състезанието се осъществява в учебни центрове по теми и учебни въпроси.

БЧК гр. Смолян ще вземат участие със демонстрации по „Първа помощ“.

Отборът класирал се на първо място на областно ниво ще вземе участие в националното състезание.

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

“ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” - 04.05.2023г.

Програма за провеждане на състезанието:

До 10.00 часа

Пристигане на отборите в гр. Смолян.

Място на провеждане: РДПБЗН, ул. „Петър Берон“ 7;

10.00 – 10.15 часа

Техническа конференция с ръководителите на отбори в заседателна зала –РДПБЗН;

10.30 – 11.05 часа

Решаване на тест- зала в РДПБЗН;

11.15 часа

Откриване на практическата част - Чрез състезателни игри проверка на практическите умения, бързината и съобразителността на участниците;

Проверка на практическите умения, чрез състезателни игри, по учебни центрове:

І-ви УЧЕБЕН ЦЕНТЪР: „Защита при бедствия”.

1.Действия на учениците при наводнение.

ІІ-ри УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти” или други извънредни ситуации и катастрофи.

1 Индивидуални средства за защита: Детски противогаз ДП-2 и ДП-1 - определяне на ръста, подготовка за работа, проверка на изправността му, поставяне, снемане и поставяне в торбичка за съхранение.

2.Херметизация на врати, прозорци и отдушници.

3.Защита на хранителни продукти от радиоактивно замърсяване.

III-ти УЧЕБЕН ЦЕНТЪР: „Пожарна безопасност”

1.Уреди за първоначално пожарогасене и начин на действие с тях;

2.Ликвидиране огнище на пожар с кофпомпа.

14.00 часа

Обявяване на резултатите и закриване на състезанието.

Вирни се горе